Home » Eiendomsutvikling og forvaltning » Tettstedbasert Facility Management er mer enn bygg- og eiendomsforvaltning
Eiendomsutvikling og forvaltning

Tettstedbasert Facility Management er mer enn bygg- og eiendomsforvaltning

Operataket
Operataket
Foto: Unsplash

Bærekraftig Tettstedsbasert Facility Management (TFM) omfatter bygg- og eiendomsforvaltning, forvaltning av områdene mellom byggene, samt sosiale og miljømessige aspekter som skaper «well-being» for mennesker, organisasjoner og samfunn. Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) har, som ett av flere temaer, satt dette på sin handlingsplan framover.

Den demografiske utviklingen gir sammen med klimaendringer store utfordringer for tettstedsutvikling. I 2050 vil nærmere 70 prosent av verdens befolkning bo i byer og tettsteder, og andelen eldre vil øke. Den eksisterende bygningsmasse, som fremdeles vil være i bruk i de neste 70-100 år, vil ha stor betydning.

Om vi skal klare klimamålene må energibruken ned, både for nye og eksisterende bygg. Rundt 95 prosent av byggene tilfredsstiller ikke energiklasse A, og store deler har liten tilpasningsdyktighet. Derfor blir det viktig å finne denne bygningsmassens bærekraftpotensiale.

Redusert bruk av transport er viktig for å nå klimamålene. Å bo, arbeide og ha tilgang til skole, barnehager og omsorg må bli integrert i tettstedsutviklingen.

Transport må sees på i tre nivåer

Områdene skal, på samme måte som det enkelte bygg, ivaretas over tid gjennom utvikling av fagområdet tettsteds-FM. Her skal samfunnets velvære, samt det sosiale og miljømessige, ivaretas i et livsløpsperspektiv. Dette er blant annet påpekt i Stortingsmeldingene 28:2011-2012 «Gode bygg for eit betre samfunn» og 15:2017-2018 «Leve hele livet». Leve hele livet handler mye om at eldre med vekslende sosiale behov og behov for omsorg skal mestre livet lenger som del av velferds- og omsorgssamfunnet.

Den engelske rapporten «Lifetime Neighbourhoods» beskriver hvordan stedets well-being kan opprettholdes når myndigheter, private organisasjoner og bedrifter og befolkningen selv deltar.

Tettsteds-FM skal tilrettelegge for også å ivareta rommet mellom bygningene. Livsmiljøet er det sosiale og fysiske rammeverket i vårt daglige liv. Selv om de sosiale behovene endres, så handler det om sikkerhet, trygghet, aktivitet og hvile. Velvære er totaliteten av innendørs- og utemiljø, trygghet og totaløkonomi. Utviklingen av tettstedene må også ivareta lavkost boligområder som del av den sosiale bo- og fellesskapsstrukturen.

FM skal profesjonaliseres fra tradisjonelt bygningsrelaterte oppgaver til tettstedsoppgaver hvor de sosiale aspekter vil få stor vekt. Denne utviklingen har NBEF satt høyt på dagsorden i sin gjeldende handlingsplan på både strategisk, taktisk og operativt nivå i nært samarbeid med praktisk prosjektbasert forskning og undervisning.

Av styremedlem i NBEF, professor Svein Bjørberg, NTNU/Multiconsult og professor Alenka T. Salaj, NTNU

Neste artikkel