Skip to main content
Home » Eiendomsutvikling og forvaltning » Nå kommer de sirkulære byggeprosjektene
Bærekraftig byutvikling

Nå kommer de sirkulære byggeprosjektene

illustrasjon av et sirkulært byggeprosjekt
illustrasjon av et sirkulært byggeprosjekt

Gjenbruk har blitt veldig populært på mange samfunnsområder, men vi hører sjelden om gjenbruk i byggeprosjekter. Nå har FutureBuilt laget kriterier for sirkulære byggeprosjekter, og de første pilotprosjektene med gjenbruk har startet. 

Dagens byggeteknikker har gitt oss bygninger som nesten ikke bruker energi. Det har også blitt større fokus på lokalisering i forbindelse med knutepunktene slik at det er mulig å reise grønt med minst mulig klimagassutslipp. Neste skritt er derfor å se nærmere på byggematerialene og hvordan vi kan gjøre ting på nye måter for å redusere klimagassutslipp på dette området.

– Halvparten av klimagassutslippene fra de beste og mest energieffektive byggene i dag knytter seg til materialene. Derfor er tiden inne for å studere alle sider rundt byggematerialer for å redusere utslippene, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

Flere tilnærminger

Det er mange måter å møte materialutfordringene på. Vi vet for eksempel at betongindustrien står for opp mot syv prosent av alle verdens klimagassutslipp, og at denne industrien derfor slipper ut dobbelt så mye klimagasser som den samlede flyindustrien.

avatar

Stein Stoknes

Faglig leder, FutureBuilt

Foto: FutureBuilt/Anders Rybakken Ørslien

– Å produsere betong på mer klimavennlige måter kan være én tilnærming. Å bytte ut betong med andre materialer, som for eksempel treverk, er en annen. Men det tredje alternativet er å benytte materialene om igjen i nye bygg når gamle skal rives. Dette gjelder ikke bare betong, men for alle byggematerialer, fortsetter Stoknes.

FutureBuilt har lansert en definisjon av hva sirkulære bygg er, og med støtte fra Miljødirektoratet skal de bidra i flere fullskala pilotprosjekter hvor de skal sette teoriene ut i praksis for å skaffe ny kunnskap.

Prinsipper for sirkulære bygg

Kriteriene som reflekterer prinsippene for god ressursbruk i et byggs levetid er flere. For det første går det på å gjøre grundige vurderinger om gamle bygg skal rives, eller om de kanskje heller kan rehabiliteres. Hvis de rives – hvordan kan ressursene utnyttes best mulig og ombrukes? Hvordan kan nye bygg konstrueres med tanke på gjenbruk? Og ikke minst: Hvordan kan man tegne bygg på en slik måte at de enklest mulig kan transformeres til annen bruk senere i livsløpet?

Et banebrytende prosjekt i Oslo

Like ved Tullinløkka er Entra i ferd med å gjennomføre et prosjekt hvor de skal rehabilitere et eldre kontorbygg samt utvide med et tilbygg.

– I dette prosjektet skal vi i størst mulig grad gjenbruke gamle bygningsmaterialer, bygningsdeler, tekniske installasjoner og inventar. I det nye tilbygget forsøker vi for eksempel å skaffe brukte betonghulldekker og stålsøyler i bærekonstruksjonen. Dette har aldri tidligere blitt gjort i Norge, og det er et svært krevende prosjekt. I dag finnes det ikke optimale løsninger for ombruk av byggematerialer og kravene til dokumentasjon i byggereglene jobber også mot bransjen. Det er både dyrt og tidkrevende å finne det man leter etter. Med ombrukspiloten i Kristian Augusts gate 13 ønsker vi å utfordre bransjen på ombruk og sirkulære bygg. Vi vet vi vil møte utfordringer underveis, men vi ser på det som et læringsprosjekt. Noen må gå foran å vise vei, og vi gleder oss til å se resultatet når prosjektet er ferdig i 2020, sier Inger Aas som er prosjektsjef i Entra.

avatar

Inger Aas

Prosjektsjef, Entra

Foto: Entra

Mange utfordringer

Stein Stoknes i FutureBuilt forteller at det er mange utfordringer som må løses for å få skape sirkulære bygg i stort monn:

– I dag er det vanskelig å skaffe brukte bygningsdeler, derfor trenger vi både fysiske og digitale markedsplasser der slikt kan omsettes. Vi må også ha systemer som bidrar til at vi får oversikt over hva som finnes av materialressurser i eksisterende bygg, og at de som skal rive et bygg skanner bygget og melder om hvilke installasjoner og bygningsdeler som kommer for salg. En annen helt sentral utfordring er at regelverket krever teknisk godkjenning av byggevarer ved salg, noe som per i dag er vanskelig å skaffe til veie for brukte bygningsdeler. Vi har med andre ord et langt lerret å bleke, men vi er glade for å være på riktig vei, avslutter han.

Dette er FutureBuilt:

– FutureBuilt er et innovasjonsprogram med mål om å realisere 50 forbildeprosjekter, både områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

– Partnere i FutureBuilt-programmet er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article