Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Kompetanseheving, nettverksbygging og drøfting av urbanisering
Byutvikling

Kompetanseheving, nettverksbygging og drøfting av urbanisering

Barcode
Barcode
By- og tettstedsutvikling. Gjennom nettverket Urban Idé håper Akershus fylkeskommune å inspirere kommunene til å realisere en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Foto: Getty Images

Akershus har i mange år hatt stor befolkningsvekst, og veksten ventes å fortsette. Det som tidligere var mindre stasjonsbyer og tettsteder har utviklet seg til å bli steder med bymessig anslag og urbanitet.

Men hvordan skal byene og tettstedene utvikle seg i fremtiden? Det diskuterer ansatte og politikere gjennom flere seminarer i regi av Urban Idé Akershus.

Samarbeid på tvers

Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører. I nettverket Urban Idé deltar kommunale planleggere fra flere sektor- og fagområder, samt ordførere og andre politikere. Nettverkets ambisjon er å dele erfaringer mellom kommunene og diskutere hvordan kommunene kan forvalte en befolkningsvekst som understøtter en kompakt byutvikling med kvalitet. Dette er nettverksbygging som skal bidra til at kommunene øker sin faglige kompetanse og at de jobber mer tverrfaglig med by- og tettstedsutvikling. Urban Idé Akershus drives av By- og tettstedsteamet i Akershus fylkeskommune.

Ønsker mer stedsledelse

– Jeg ønsker at kommunepolitikere tar mer ansvar for stedsutvikling, slik at det ikke bare styres av planleggere og arkitekter. Politikerne må ta tydelige grep og sette krav til klima, bomiljø og ikke minst kvalitet, sier Eirik Bøe (V), leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune

avatar

Eirik Bøe (V)

Leder av hovedutvalg plan, klima og miljø i Akerhus Fylkeskommune

Foto: Akershus Fylkeskommune

I Akershus er det mange små tettsteder, som kanskje ikke har alle de tilbudene innbyggerne ønsker seg. 

– Vi må bidra til at flere av tettstedene vokser og utvikles slik at de inkluderer et bredere tilbud innenfor daglige tjenester som helse, mat, sport og kultur. Samtidig som vi skal klare å gi god service, må vi ta vare på kulturminner og stedenes egenart, samt bidra til å skape arbeidsplasser. Med gange, sykkel og kollektivt kan hverdagen bli mer kortreist og håndterbar. Dette er mitt hjertebarn, sier han.

Nettverk og forståelse

«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» er premissgiveren for utvikling i Akershus. Intensjonen er at veksten skal kanaliseres til prioriterte byer og tettsteder. Fortetting og konsentrert tettstedsutvikling skal skje med fokus på kvalitet og med sterke ambisjoner om å utvikle livskraftige urbane miljøer som bygger opp under kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette avføder en rekke problemstillinger som må drøftes og diskuteres, og gjennom nettverket Urban Idé håper Akershus fylkeskommune å inspirere kommunene til å realisere en bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Av Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article