Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » InterCity vil endre samfunnet vårt
Sponset

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet framover. Et effektivt jernbanetilbud med sentrale stasjoner og knutepunkt vil bidra til å møte befolkningsveksten, utvide bo- og arbeidsmarkedet, dempe presset i Oslo-området og få enda flere folk til å reise miljøvennlig.

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge ut et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Prosjektet, som har fått navnet InterCity-utbyggingen, innebærer at det skal bygges dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss.

InterCity-utbyggingen vil legge til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten. Satsingen kommer til å gi halvannen million innbyggere kortere reisetider, flere avganger og et godt og forutsigbart kollektivtilbud.

– InterCity-satsingen vil gi mulighet for flere tog i timen, betydelig redusert reisetid, bedret punktlighet og i tillegg kapasitetsvekst for godstrafikken. Utbyggingen skal også bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet kan tas med kollektiv, sykkel og gange, sier Gorm Frimannslund som er konsernsjef i Bane NOR.

avatar

Gorm Frimannslund

Konsernsjef, Bane NOR

Foto: Bane NOR

Sentrale stasjoner gir mest nytte

– For å lykkes med dette er det viktig med sentrale stasjoner og utvikling rundt knutepunktene ved de nye stasjonene. Togene blir lettere tilgjengelig, og mange kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen, fortsetter konsernsjefen.

Stadig flere reiser med tog, og i løpet av de neste 30 årene vil trolig antall reiser være mer enn doblet. Jernbanen vil få en enda større betydning for hvor folk velger å bo.

– Inter-City-satsingen legger grunnlaget for et togtilbud som gjør det lettere å bo i én by og jobbe i en annen: På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet, forteller Anne Siri Haugen som er prosjektdirektør for InterCity-planleggingen.

avatar

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør Intercity, Bane NOR

Foto: Bane NOR

– Et nytt togtilbud og sentrale knutepunkter betyr at flere kan dekke transportbehovet sitt uten å måtte ha egen bil. Jernbanens viktigste miljøfortrinn er at den kan frakte mange passasjerer på lite areal, mens en elbil tar like mye plass på veien som et diesel- eller bensindrevet kjøretøy. Derfor er det plassmangel inn mot, og i, byene som medfører at togets arealeffektivitet gjør det mer og mer attraktivt å møte fremtidens transportbehov på skinner, understreker prosjektdirektøren.

Oslo – Ski på 11 minutter

– Når det nye dobbeltsporet med nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski står ferdig i 2022, vil reisetiden fra Oslo til Ski kun bli elleve minutter. Dette vil gjøre at kollektivtilbudet blir langt bedre også nedover mot Østfold, forteller Hanne Opdan, ordfører i Ski.

Ny og forbedret stasjon. Skisse av kollektivknutepunkt på nye Ski stasjon. Foto: Bane NOR

– InterCity-utbyggingen har stor betydning for utviklingen av Ski som regionalt senter og som kollektivknutepunkt, og er en forutsetning for at vår miljøvennlige utbygging av Ski sentrum skal bli en suksess. Utbyggingen vil utvide bo- og arbeidsmarkedet i Ski og Nedre Follo betraktelig, avslutter ordføreren.

avatar

Hanne Opdan

Ordfører i Ski kommune

Foto: Ski kommune

Et viktig samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdraget til Bane NOR er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet, styre trafikken og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Dette oppdraget søker de å forvalte på en bærekraftig måte. Å bygge og drifte jernbanen tilrettelegger for at mange kan velge en miljøvennlig og sikker transport i hverdagen. Men Bane NOR jobber også for å redusere klima- og miljøavtrykk i egen aktivitet. Utslippsfrie anleggsplasser er et mål, og det jobber de for å nå ved å stille krav til leverandører om å ta i bruk null-utslippsteknologi der det er mulig, mest mulig klimavennlig transport, samt resirkulering og gjenbruk av avfall og masser i utbyggingsprosesser.

I 2019 er Bane NOR samarbeidspartner med Oslo kommune i deres europeiske miljøhovedstadsår, og gjennomfører også et eget «Bane NORs Miljøår». Målsettingen er å bevisstgjøre Bane NOR’s organisasjon, og samfunnet, om eget avtrykk på miljø og klima, og om jernbanens miljøfortrinn. Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene, og det tar Bane NOR på alvor.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article