Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Stor, grønn og bra for befolkningen
Miljøvennlig byutvikling

Stor, grønn og bra for befolkningen

Byråd for byutvikling, Hanna Elise Marcussen
Byråd for byutvikling, Hanna Elise Marcussen
Byråd for byutvikling, Hanna Elise Marcussen. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Hovinbyen er Oslos neste, store byutviklingsområde, på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2. Her blir det plass til bort i mot 40 000 nye boliger med 60-800 00 nye innbyggere, og mellom 50 – 100 000 nye arbeidsplasser.

Hovinbyen skal være et foregangsprosjekt for miljøvennlig byutvikling som vil ta en stor del av boligveksten i årene fremover. Området skal sikre god tilgang til grøntområder, i tillegg til at det skal etableres nye grønne forbindelser til beste for innbyggerne.

Hovinbyen strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke.  I dag er området preget av industri og lager, og de store transportårene skiller delområdene fra hverandre.  For å skape et nytt, grønt, urbant og tett byområde har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten laget forslag til en strategisk plan for Hovinbyen. Denne planen skal legge til rette for at befolkningen i Hovinbyen kan leve et grønt og aktivt liv, hvor grøntarealer, idrettsanlegg og andre aktivitetstilbud etableres i takt med befolkningsveksten. Den strategiske planen er nå til politisk behandling i kommunen.

Oslo kommune har som mål at:

  • Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse.
  • Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen.
  • gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen.

Ett viktig hovedgrep er å skape ny forbindelser mellom områdene slik at det blir mulig å bevege seg på kryss og tvers uten å kjøre bil. Derfor har vi lansert den nye parkforbindelsen «Den grønne ringen» som knytter Hovinbyen sammen internt og til resten av byen.  Totalt vil Hovinbyen få 11 større parker, med et utvidet Valle Hovin som det grønne «hjertet». Økern, Helsfyr/ Bryn og Breivoll skal videreutvikles og forsterkes som tyngdepunkt i området og som viktige regionale kollektivknutepunkt. Kommunen jobber nå videre med blant annet «den grønne ringen» og planprogram for Hasle. Oslo er også  én av ni europeiske byer som er med i EU-prosjektet «URBACT sub>urban. Reinventing the fringe». Hovinbyen med omegn er representert med fem pilotprosjekter: Bryn, Haraldrud, Vollebek, Hasle og Kjelsrud. Unikt for prosjektet er et tett samarbeid mellom kommune, næring, interessegrupper, utviklere og arkitekter, og hvor partene jobber sammen fra start til slutt. Denne typen samarbeid ser vi gjerne mer av i Oslo, og det er viktig for å få utviklingen av Hovinbyen i gang og i riktig retning.  

Av Hanna Elise Marcussen, byråd for byutvikling

Next article