Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Forskning, innovasjon og vekst på Romerike
Romerike

Forskning, innovasjon og vekst på Romerike

Papirfly
Papirfly
Foto: Getty Images

Det har vært en sterk befolkningsvekst på Romerike og den er ventet å vedvare. Det legges til rette for fortsatt vekst og gode rammevilkår for næringslivet. Innovasjon og nyskaping er nøkkelord for den videre utviklingen.

– Fylkeskommunens rolle er å være en regional driver for vekst, og vi har en stor tro på at en viktig suksessfaktor er samarbeid. Derfor er vi veldig fornøyde med å ha fått på plass en felles regional plan for innovasjon og nyskaping i samarbeid med Oslo og Akershus. Den utgjør en plattform for arbeidet med næringspolitikken og næringsutviklingen i de to fylkene og former hovedstrategien frem mot 2025, sier Anette Solli som er fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.

Partnerskap er viktigst

– Det er summen av alle de områdene som fylkeskommunen driver med som er viktig for næringsutviklingen i fylket. Samferdsel er et slikt område. Utdanning er et annet hvor vi har ansvaret for flere enn 20 000 elever i den videregående opplæringen, der det er et stort fokus på entreprenørskap og nyskaping. Det er også viktig hvordan fylket bruker sin rolle innenfor næringspolitikken, og det viktigste er nok det partnerskapet vi har med en rekke partnere som kommuner, ulike klynger og nettverk, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Slikt samarbeid bidrar til at vi klarer å løfte sammen og da blir det enklere å nå de målsetningene som vi har, sier Øyvind Michelsen, som er fylkesdirektør for plan, næring og miljø i Akershus Fylkeskommune.

Innovasjonsprosjekter

Akershus fylkeskommune finansierer etablerertjenesten, mens det er kommunene som utfører oppgavene. Her gis det veiledning og kurs som fører til etablering av bedrifter. Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune nylig vedtatt å tildele rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus. Til sammen utløser dette annen finansiering og innsats tilsvarende 34 millioner kroner.

Flere av prosjektene fra Romerikeregionen handler om utvikling av regionens næringsliv innen fornybar energi og miljø, og omleggingen fra en olje- og gassrelatert økonomi.

Kjeller Innovasjon har fått støtte til tre prosjekter, det ene handler om etablering av en nasjonal romfartsinkubator. Et annet er samarbeid med European Investment Fund (EIF)som har ambisjon å få etablert et tidligfasefond på investering i nystartede selskaper med internasjonalt potensiale på 500 millioner kroner. Kunnskapsbyen Lillestrøm har også fått innvilget støtte til fire prosjekter som handler om grønn innovasjon og klyngeutvikling. Med andre ord – det satses på kunnskap, forskning, innovasjon og nyskaping på Romerike, og mange av prosjektene har sin forankring i forskningsmiljøene i Akershus. Men fylkesordføreren er klar på at det ikke er nok med gode forskningsprosjekter alene:

– Det holder ikke bare med gode ideer, det er også veldig viktig at ideene kommersialiseres. Det har vi ikke vært så gode til i Norge og derfor er det et viktig fokus for oss, fortsetter fylkesordføreren.

De sterke kunnskapsmiljøene

Romerike har svært sterke kunnskapsmiljøer representert ved AHUS og forskningsmiljøet på Kjeller.

– Satsningen som vi har hatt rundt virksomheten på Kjeller har gitt betydelige resultater, blant annet har Kjeller Innovasjon bidratt til å skape bedrifter som omsetter for mellom 5 og 5,5 milliarder kroner og 1600 til 1700 arbeidsplasser. Ambisjonen og ønsket vårt er å jobbe enda tettere med AHUS-miljøet i årene som kommer, noe som også er nedfelt i politiske vedtak. De tre største motorene for næringsutvikling som vi har på Romerike er forskningsmiljøet på Kjeller, AHUS og hovedflyplassen på Gardermoen, avslutter Michelsen.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article