Home » Vekstområdet Akershus » En plan for utbygging og transport i Akershus og Oslo
Byutvikling

En plan for utbygging og transport i Akershus og Oslo

Kart over Oslo og Akershus
Kart over Oslo og Akershus
Regional plan for areal og transport. De prioriterte vekstområdene i Akershus er bybåndet som strekker seg fra Oslo til Asker, Ski og Lillestrøm, samt prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. Foto: Akershus Fylkeskommune

Byer og tettsteder i Akershus og Oslo skal fortettes med utbygging. Målet er at flere skal reise kollektivt og klimamålene nås.

«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» er ikke ny. Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting og Oslo bystyre i desember 2015.

– Den regionale planen for areal og transport skal være robust for å møte en usikker fremtid, samtidig som den må tilpasses og videreutvikles i kommende politiske rulleringer, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

avatar

Anette Solli (H)

Fylkesordfører, Akershus kommune

Foto: Jan Ivar Bøe

Det er flere tydelige mål med denne helhetlig planen:

– Hovedbegrunnelsen for planen er at vi skal være bærekraftig på sikt, ved for eksempel å ikke bygge ned grøntstrukturer, men ha fornuftig bruk, og ha et effektivt kollektivtilbud. Klimamålet er at folk må velge å reise kollektivt. I tillegg må hele Osloregionen ha et konkurransedyktig næringsliv, men dette vil komme av godt utbygd kollektivtrafikk og at folk vil bo her, sier hun.

Størst utbygging i by- og tettsteder

Planen legger opp til at 80-90 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje i noen prioriterte vekstområder. Byene- og tettstedene skal da få bedre handels-, service- og kollektivtilbud, og flere skal kunne gå og sykle i hverdagen. De prioriterte vekstområdene i Akershus er bybåndet som strekker seg fra Oslo til Asker, Ski og Lillestrøm, samt prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. 80-90 prosent av den totale utbyggingen skal skje i det som kalles regionbyene Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm, Ski og Ås. I alle kommuner skal 80-90 prosent av utbyggingen skje ved en by eller tettsted som står i planen.

– Et godt eksempel som viser formålet med planen er Fornebubanen. Dette skal bli en t-bane som skal gå fra Fornebu og knyttes til Majorstua. Banen kommer i et område på Fornebu som Bærum kommune la opp til tett utbygging i, men den regionale planen forventer enda tettere utbygging enn det. Det er mange krav som må følges, forteller hun.

Fleksibilitet inn i Viken fylkeskommune

Men hvordan kan planen være stram og solid nok, og samtidig fleksibel, når kommunene i Akershus er veldig forskjellige? For eksempel er Aurskog/Høland kommune med sine 15 000 innbyggere, større i areal enn Asker, Bærum og Oslo med sine i underkant av en million innbyggere. Aurskog/Høland har fire tettsteder, som kommunen ikke vil prioritere mellom.

– Det er viktig med politisk skjønn. Det ønsker fylkeskommunen å legge opp til i denne planen. Et annet eksempel er Nesodden kommune der planen har lagt opp til fortetting kun helt nord i kommunen. Men de lokale politikerne ønsker fortetting også på Fagerstrand sør i kommunen, som i dag ikke har et utviklet kollektivtilbud. Dette er en sak vi må se nærmere på sammen med Nesodden kommune, sier hun.

Må ha nye planer

Etableringen av nye Viken fylkeskommune skaper noen utfordringer. For eksempel har i dag Akershus vedtak om nullutslipp fra biltrafikk, men det har ikke Buskerud og Østfold. Jevnaker og Lunner kommune, som skal bli en del av Viken, har ikke vedtak om nullvekst, mens nabokommunen Nittedal har det.

– De respektive planene som gjelder i dag, vil også gjelde til nye er vedtatt. Det tar tid å rullere nye planer. Samtidig må kommunene rullere kommuneplanene sine. Når alle har gjort dette, kan ting gjennomføres. Det er ulik geografi og demografi i de ulike kommune, så det er mye vi forholde oss til. Jo mer vekst, jo viktigere blir det å ha en god plan som blir brukt, sier hun.

Av Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Neste artikkel