Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » Millioner renner ut i energisløsing i norske bygg
Sponset

HR Prosjekt har vist hvordan energiforbruket kan halveres i eksisterende bygg. Ved nye bygg kan HRP støtte seg til et bredt sammensatt fagmiljø når byggene skal prosjekteres energigjerrig.DaHRP prosjekterte Nye Tveten ungdomsskole i Porsgrunn kommune, var bærekraftige energiløsninger i bunnen for all planlegging.

– Vi la opp til et prosjekt som blir et foregangsbygg innenfor miljø og klima. Kommunen har satt seg miljøambisjoner om at den skal klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard, prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM), i tillegg bygges det med utstrakt bruk av massivtre, sier Irfan Ahmed Aftab, som leder prosjekteringen av den nye skolen. 

Det har også vært fokus på å gjennomføre miljøvennlig prosjektering, ved å ha minst mulig fysiske samlinger/møter. All prosjektutveksling gjøres på Bimsync (Catenda), som er tatt i bruk som prosjekthotell, BIM-fremviser, og oppfølging av aksjonslister som erstatter møtereferat. 

Eiendomsteknologi 

Eiendomsteknologi, PropTech, smartteknologi og smarthus er begreper vi stadig hører mer om i ulike sammenhenger. Vi opplever at disse begrepene spesielt er rot til mye frustrasjon i flere av dagens byggeprosjekter.

– Det starter med kompetansen hos bestiller, som ofte ikke er god nok. Dette fører til en dårlig start som akkumulerer seg gjennom prosjektet. Derfor er det viktig å innhente kompetanse tidlig i prosjektet for å utarbeide en tydelig og klar strategi, sier Asle Kosbergløkk, som er direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP.

Det er like viktig å forstå hva du ønsker å oppnå innen eiendomsteknologi, som med andre mål i prosjektet. Eksempelvis kan det være at du ønsker å oppnå en mer effektiv bruk av arealer? Bedre arbeidsmiljø? Øke produktiviteten? Gjøre kostnadsbesparelser? Eller et mindre klimaavtrykk? 

Lønnsomme prosjekt 

I dag er fokus på energi og bærekraft en selvsagt ting når det bygges nytt. Men det er store verdier å hente også i eksiterende bygg. I vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter kan det være ENOVA støtte å hente. HRP kan bidra med grunnlag for søkeprosesser.

– Det vel egentlig der vi kan identifisere prosjekter som over få år er lønnsomme at det er mest aktuelt å satse. Kan man spare både miljø og penger, er valget enkelt, sier Johnny Lie, Energileder i HRP.

HRP har siden 2017 bygget opp et tungt kompetansemiljø innen bærekraft, bygningsautomasjon og datasikkerhet, som utvikler prosjektene i tidlig fase, sier Asle Kosbergløkk 

Bransjen har for lengst forstått at det med ny teknologi kommer nye utfordringer og da spesielt innen sikkerhet. HRP har to medlemmer i Norsk Standard sin komite for bygningsautomasjon. Komiteen har flere arbeidsgrupper som jobber med utvikling av veiledere og standarder. Den mest aktuelle jobber med datasikkerhet i bygningsautomatisering.

Sikkerhet 

– Vi vil jobbe tett sammen med vår enhet for sikkerhetsrådgiving for å sikre akkurat det med datasikkerhet i sammenheng med bygningsautomasjon, sier Kosbergløkk. 

Carl-Axel Hagen, som er direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP har lang erfaring med denne type utfordringer.

– Vi får stadig henvendelser fra kunder der utfordringene er at sikkerhet ikke er tilstrekkelig adressert og hensyntatt i prosjektering, og dermed også byggefasen. Dette medfører at man i ettertid må inn og sikre infrastruktur.  

– Det er meget kostnadskrevende fremfor å hensynta sikkerhetsbehov gjennom alle prosjektets faser, avslutter Hagen.

Les mer på hrprosjekt.no

Av: Emilie Sørvald

Next article