Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » Er proptech løsningen på energieffektivisering?
Proptech og energieffektivisering

Er proptech løsningen på energieffektivisering?

Foto: Marius Niveri/Unsplash

Alle som forvalter og drifter bygg bør ha som mål å gi leietagere og brukere et best mulig inneklima med minst mulig miljøbelastning. Økt automatisering og bruk av sensorikk åpner for nye muligheter, men er det «skjær i sjøen»?

Kjell Petter Småge

Rådgiver i Grønn Byggallianse

Energieffektivisering av næringsbygg har vært på dagsorden i lang tid. Likevel er det fortsatt et stort uforløst forbedringspotensial i hvordan vi bygger og drifter eksisterende bygg. Når vi vet at 40 prosent av all energibruk går til drift av bygg, så er dette verdt å investere både tid og fokus i.

Krever bred komptanse

Manglede kompetanse kommer, ikke overraskende, ofte opp som en av de største barrierene for energieffektivisering. Drift og optimalisering av stadig mer komplekse anlegg krever bred kompetanse og stiller høye krav til driftere og forvaltere. Det er meningsløst å gjøre tunge investeringer i energireduserende tiltak og ny teknologi dersom det ikke finnes kompetanse til å følge opp og realisere potensialet for besparelse.

Grønn Eiendomsdrift

Grønn Byggallianse har sett utfordringen og utviklet veiledere og opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift. I tillegg tilbyr vi møteplasser hvor driftere kan hente og utveksle kunnskap.

Vi ser dessverre ofte tekniske anlegg som etter mange års drift aldri har fungert som forutsatt. Dette skyldes blant annet endringer under byggeprosessen eller ombygginger med tilhørende manglende innregulering, testing og verifisering i overtagelsesfasen. Bygget bærer da videre på barnesykdommer mens vi tilpasser oss bygg som ikke har et optimalt inneklima og en unødvendig høy miljøbelastning.

En mer energieffektiv drift

PropTech er et nyord som blant andre omfatter ny teknologi og nye løsninger for effektivisering av bygningsdrift gjennom dataanalyse, maskinlæring og sensorikk. Mange nye aktører og produkter har kommet på banen. Noe er veldig bra, noe «greit nok», og noe er dessverre ikke er helt modent.

Innen «Proptech», som skal bidra til en mer energieffektiv drift, kommer det nå aktører som ikke tidligere har arbeidet med tekniske anlegg i bygg. Fordelen er at de ser nye muligheter der andre er «låst fast» i gamle mønster, og de tvinger den etablerte bransjen til å måtte skjerpe seg. Ulempen kan være at de ikke har kompetanse til å håndtere kompleksiteten.

Store besparelser å hente

Det er nå viktig at de byggherrene som investerer i ny teknologi selv har god kompetanse på området, både til å evaluere hva som tilbys i markedet, og hvordan en skal kunne utnytte de mulighetene dette gir.

Først må vi rydde opp i det vi allerede har installert. Sjekk om byggene fungerer som forutsatt, og at tekniske anlegg og automatikk er tilpasset eventuelle tidligere ombygginger. Vurder om automatikken kan optimaliseres ytterligere, og lag funksjonsbeskrivelser som beskriver ønskede funksjoner. Først når dette er klart kan en se på hvilke produkter og systemer som gir oss den beste og enkleste veien til målet. Det er ofte store besparelser å hente på relativt enkle tiltak og suppleringer.

Proptech; ja takk når det oppfyller et klart definert behov.

Av: Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse

Next article