Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Nytt studium der BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet skal gå hånd i hånd
Sponset

Ved Universitetet i Stavanger har de sett nytteverdien av at byplanlegging og samfunnssikkerhet integreres. Med sitt nye BYSAM-studie er UiS først i landet med å tilby en slik utdanning.

Hvordan byer utformes vil være blant de viktigste faktorene for å skape bedre, grønnere og bærekraftige samfunn, og gi befolkningen som bor i byene bedre liv. Kunnskap om samfunnssikkerhet i kombinasjon med kompetanse om byutvikling kan være avgjørende for å skape fremtidens trygge byer.

Mange sikkerhetsutfordringer

– Kommuner, bedrifter, forsikringsselskaper og regjeringen har uttrykt behov for mer tverrfaglighet. Vi tror det vil bli behov for kompetansen og at studentene vil få jobb. Et av områdene hvor det er stort behov for kompetanse er håndtering av klimarisiko. Klimaendringer vil skape byplan- og sikkerhetsutfordringer. Man må i større grad enn før ta høyde for vind, flom og ras. Kvikkleireraset i Gjerdrum er et alvorlig, men godt eksempel på hvor viktig risikostyring og samfunnssikkerhet er i planleggingsarbeidet. Nettopp derfor vil det nye BYSAM være viktig for å gi studentene kunnskap om begge områdene og sammenhengen mellom dem, sier professorene Harald N. Røstvik fra Byplanlegging og Odd Einar Falnes Olsen fra Samfunnssikkerhet ved ISØP, Universitetet i Stavanger.

Harald N. Røstvik

Professor

Byplanlegging ved ISØP, Universitetet i Stavanger

Kunnskap om digitale løsninger for overvåking som kan avsløre forbrytelser før de oppstår, vil inngå i utdanningen sammen med kunnskap om terror- og kriminalitetsforebyggende tiltak og de etiske implikasjonene knyttet til overvåkning av mennesker som ikke har gjort noe galt. Støy, lys og luftforurensning, og de helsemessige konsekvensene av dårlig byplanlegging, handler om risikoforståelse og om føre-var prinsippet.

Ivaretar både god byutvikling og samfunnssikkerhet

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnasjon. Flertallet av verdens befolkning bor nå i byer og andelen vil vokse de neste tiårene. Pandemien vi gjennomlever endrer måtene vi tenker på. Den endrer vår bruk av transportsystemer, kontorer og boliger. Den endrer måten vi vurderer risiko på.

– BYSAM-studiet er en treårig bachelorutdannelse som starter høsten 2021 og kommer til å være det beste stedet å starte for studenter som ønsker seg et utdanningstilbud som både ivaretar god byutvikling og samfunnssikkerhet samtidig, avslutter Røstvik og Falnes Olsen.

Odd Einar Falnes Olsen

Professor

Samfunnssikkerhet ved ISØP, Universitetet i Stavanger

Etter BYSAM kan man også fortsette på UiS i toårig master i Byplanlegging/City- and regional planning, en integrert nasjonal og internasjonal M.Sc. med fordypninger i bærekraftig byutvikling og mobilitet, fornybar urban energi og urban sikkerhet.

Man kan også velge master i samfunnssikkerhet (hovedsakelig norsk). Den har to hovedretninger: En samfunnsvitenskapelig og en ingeniørfaglig. Alternativet er master in risk management and Governance (engelsk) med en blanding av samfunnsvitenskapelige fag og ingeniørfag.

Både Byplanlegging og Samfunnsikkerhet har PhD-program.

Av Tom Backe

Next article