Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Målet er å redusere mest mulig klimautslipp for minst mulig penger
Sponset

PwC er i ferd med å utvikle en metode som gir byggherrer et bedre beslutningsgrunnlag for å ta gode klimavalg – både for klimaet og for økonomien.

Hvilke valg man tar som byggherre kan påvirke klima på mange forskjellige måter, og de fleste som bestiller nybygg i dag ønsker å bygge på en klimavennlig måte. Men også klima har sin pris, og for byggeiere er det viktig at bygningen man setter opp enten kan regnes hjem mot en fremtidig salgssum eller av fremtidige leieinntekter. Da må byggekostnadene stå i et markedsmessig forhold til forventede inntekter:

– Derfor gjelder det å sette kroner og øre på den typen beslutninger som har med klimagassutslipp å gjøre, og å finne frem til områder i prosjektet hvor vi kan kutte mest mulig Co2 til en lavest mulig kostnad, forklarer Magnus Gravem og Andreas Vogt, som begge arbeider med klima og bærekraft i PwC.

Beregner klimagevinst av alternative valg

PwCs metode tar gjerne utgangspunkt i prosjekters klimagassbudsjett som viser hvor stor klimabelastningen av bygget kommer til å bli under byggefasen.

– Vi går inn i klimagassbudsjettet og leter etter områder der det er mulig å redusere klimabelastningene. Betong regnes for eksempel for å være et materiale som står for mye av klimagassutslippene i moderne bygg. Da kan vi gå inn og beregne hvor mye Co2 vanlig betong slipper ut i forhold til andre betongtyper, med mindre Co2, men som koster mer. Basert på eksisterende analyser som viser hvor mye klimagassutslipp ulike materialer slipper ut, regner vi rett og slett ut hva som er potensiell klimagevinst av de ulike alternativene, og hva det i tilfelle koster, sier Vogt.

Les mer om PwC og deres tjenester her

Betong, stål og andre metaller representerer ofte mye klimagassutslipp, men innen metall finnes det også mange alternativer som kommer bedre ut på grunn av blant annet ulike grader av resirkulering. Tre derimot kan ofte ha en klimapositiv effekt siden treverk binder Co2. En annen stor kilde til klimagassutslipp er energiforbruk under bygging, og her spiller det blant annet inn hvilken energikilde som benyttes.

– Vi går ikke inn i og beregner alt helt ned til den minste spiker i hvert prosjekt, men jakter etter de største utslippsstrømmene. Når vi foretar denne typen analyser på de fleste materialene i et helt byggeprosjekt, og bruker markedsdata for å prise materialene riktig, så går det an få finne ut hvor det lønner seg mest å kutte Co2-utslippene og å lage kost-/nyttevurderinger som er veldig nøyaktige. På denne måten får de som skal bestemme et langt bedre beslutningsgrunnlag og blir bedre i stand til å prioritere de riktige tingene, fortsetter Gravem.

Analyser med stor nytteverdi

Med denne tjenesten fremskaffer PwC nøyaktige data til beslutningstakerne. Da kan de basere beslutningene på et sikkert grunnlag istedenfor å basere seg på synsing, eller ved å følge egen magefølelse.

– Vi kan også bruke resultater fra disse analysene når vi setter opp klimastrategier for prosjektene og stille klimakrav til entreprenørene som skal reise et bygg. Da kan vi for eksempel be om at entreprenørene skal sette opp et klimaregnskap som viser hvor gode klimaprestasjoner bygget har i byggefasen. Hvis regnskapet viser at de har klart å oppføre bygget med lavere klimagassutslipp enn beregnet i klimabudsjettet, kan entreprenøren få en bonus. Kommer de dårligere ut kan de eksempelvis få en malus, som er en slags omvendt bonus, tilføyer Vogt.

Flere krav er på vei

Myndighetskravene til bedre bygg med mindre klimabelastning til materialbruk, oppføring og drift blir stadig sterkere. Markedet har også blitt mye mer opptatt av klima og miljø, noe som har økt etterspørselen etter klimavennlige bygg. De regulatoriske forholdene er også i endring, som for eksempel i Oslo hvor det i dag forventes at driften på alle bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie.

– Det nye som kommer nå er den såkalte EU-taksonomien. Dette dreier seg om klassifisering av bærekraftige aktiviteter og vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. I taksonomien skal blant annet produkter og tjenesters miljøavtrykk dokumenteres. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.

Les mer om PwC og deres tjenester her

– Vi er helt sikre på at EU-taksonomien vil få stor betydning fremover. Blant annet tror vi at det skal bli enklere å låne penger til grønne prosjekter med lav klima- og miljøbelastning, mens det skal bli dyrere å låne penger til bygg som ikke er bærekraftige nok og derfor ikke faller innenfor EU-taksonomien. Det å kunne ta de rette valgene for å skape bedre bygg kommer derfor bare til å bli mer og mer viktig, avslutter Gravem.

Av Tom Backe

Next article