Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Vil legge til rette for boliger i byens førsteetasjer
Sponset

Målet er at pilotprosjektet «Byboliger til Alle» skal bidra til mer inkluderende byer med flere møteplasser og mer levende nabolag.

I flere av Oslos utviklingsområder er tomme førsteetasjer et problem, fordi krav om publikumsrettede funksjoner på bakkeplan viser seg ofte vanskelig å innfri. 

– Ikke sjelden ser vi at en stor og lukket matvarebutikk er eneste næring med livets rett i nye boligkvartaler, og dette er en situasjon som i liten grad bidrar til å skape det trygge og mangfoldige bylivet som vi alle ønsker oss, sier Kaja Melbye i Hille Melbye Arkitekter

Samtidig blir stadig flere av byens nye og eksisterende gater tømt for biltrafikk, noe som er en positiv utvikling i seg selv. 

– Men fremtidens bilfrie og grønne byrom representerer også et sceneskifte som oppfordrer til å tenke nytt rundt hvordan vi bruker byens førsteetasjer, sier hun.

Kaja Melbye

Arkitekt mnal / faglig leder i Hille Melbye Arkitekter

Bruk og aktivitet

Med dette som bakteppe utforsker pilotprosjektet «Byboliger for Alle», et samarbeidsprosjekt mellom Hille Melbye Arkitekter, Pådriv og JM Norge, muligheten for å imøtekomme en av byens aller største utfordringer, nemlig et skrikende behov for flere og rimelige boliger som er tilgjengelige for et bredere lag av befolkningen. 

– Måten førsteetasjer utformes og fylles på får konsekvenser for bylivet. Derfor er det viktig at det legges til rette for bruk og aktiviteter her, særlig i sentrale bystrøk, sier Ingrid Sletten i Hille Melbye.

Som regel legges det til grunn at denne aktiviteten skal oppstå rundt butikker og næringsvirksomhet, men ofte sliter utviklere med å fylle disse arealene i de årene et nabolag er i ferd med å utvikles. 

– Det er rett og slett ikke nok folk i området ennå. Vi ønsker derfor å løfte frem muligheter for å tenke annerledes rundt disse førsteetasjene, sier hun.

Ingrid Sletten

Arkitekt mnal i Hille Melbye Arkitekter

Les mer om prosjektet «Byboliger for Alle» her

Nye aktiviteter

– Gode boligområder i by handler om å utforme og møblere overgangssonen mellom private og offentlige arealer. Vi tror at fremtiden ligger i større grad av flerfunksjonalitet og tett samspill mellom offentlige og private funksjoner, sier Ellen Fagerslett i JM Norge AS. JM Norge AS er en av Norges ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder, og samarbeidspartner i prosjektet.

Når serveringssteder bruker offentlige arealer i deler av sesongen, oppleves det som positivt, og mindre biltrafikk vil ifølge Fagerslett åpne for flere soner med ulike aktiviteter som samlet sett vil berike bylivet. 

– Dersom utviklere får anledning til å fylle førsteetasjer med alternative boliger og nabolagsaktiviteter i en periode, kan dette gi økt inntjening. Dette gjør at utviklere kan ha mulighet til å tilby boligene rimeligere, sier Sletten.

Godt utgangspunkt

Hille Melbye ble partnere i nettverket Pådriv i 2019. Pådriv jobber for bærekraftig utvikling, og med dette menes byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. 

– Vi så en felles interesse i å undersøke muligheten for utvikling innenfor noen av deres eiendommer på Bryn. Bryn er et spennende område, som står foran en stor transformasjon, sier Kaja Melbye. 

Ellen Fagerslett legger til at JM og Entra har kjøpt de sentrale eiendommen ved Brynseng T-banestasjon og skal regulere området til et levende og attraktivt byområde med boliger og arbeidsplasser. 

– Målet om bærekraftig fortetting ved et sentralt kollektivknutepunkt og langsiktig transformasjon gjør at Bryn er et godt utgangspunkt for casestudier til «Byboliger for Alle», sier hun.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Romslig takhøyde

Prosjektet foreslår blant annet en større fleksibilitet rundt tilrettelegging av uteoppholdsareal. Ved å legge deler av boligens uteområder inn under tak i førsteetasjen, blir rommene sosiale og grønne helårshager og katalysatorer for fellesskap og økt byliv.

– Vi utforsker også mulighetene for en gradvis og fleksibel utvikling av førsteetasjene over tid, fra rimelige boliger og fellesområder til en situasjonstilpasset miks av nærings-, nabolags- og boligfunksjoner, sier Sletten. 

Dette betinger endringsdyktige førsteetasjer med romslig takhøyde, noe som vil gi luftige boliger over to plan. 

– Areal avsatt for boligene plasseres mot offentlige rom og kan konverteres til annen bruk over tid og etter behov, sier hun.

Varierte ønsker

Karin Lindgård i SoCentral forteller at prosjektet har som mål å utvikle en modell der nye og rimelige bokonsepter kan realiseres innenfor et markedsbasert system, i motsetning til modeller basert i hovedsak på subsidier.

– En større fleksibilitet rundt programmering og regulering av førsteetasjer vil kunne bidra til at eiendomsutviklere får mulighet til å optimalisere utnyttelsen av arealer, som kan være en utfordring å få god omsetning på, sier hun. 

En slik modell vil kunne medføre at flere får tilgang på en bolig, tilpasset deres behov. 

– På sikt håper vi prosjektet vil bidra inn i diskusjonen om byutvikling på en positiv måte. Vi tror tiden nå er moden for å ta inn over oss at folk har mer varierte boligønsker og boligbehov enn det dagens boligproduksjon gir oss, sier Melbye.

Av Katrine Andreassen

Next article