De største klimagassutslippene i byggenæringen knytter seg til produksjonen av byggevarene, transport, selve byggeoperasjonen ute på byggeplassen, avfallshåndtering, og drift av bygget etter at det står ferdig.

– Nå holder vi på å kartlegge klimagassutslippene for hele verdikjeden i byggenæringen. Vi gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2006, men nå var det behov for å oppdatere tallene, sier Rannveig Ravnanger Landet som er direktør for miljø- og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening.

En riktig utvikling

Det har skjedd svært mange forbedringer på miljøområdet i byggenæringen i løpet av de siste årene, derfor vil de nye tallene forhåpentlig vise  forbedringer.

– Listen over konkrete tiltak er lang. Sementproduksjon står for store Co2-utslipp, men i Norge har vi for eksempel begynt å produsere en lavkarbonsement som gir mindre utslipp. Norske produsenter av alle typer materialer jobber med å redusere sine utslipp. Noe av det viktigste når det kommer til norske byggematerialer er at produsentene har blitt veldig flinke til å lage miljødeklarasjoner. Det betyr at det blir mye enklere å ha et bevisst forhold til hvilket fotavtrykk et bygg eller anlegg har over livsløpet, fortsetter Ravnanger Landet.


Rannveig Ravnanger Landet er direktør for miljø- og energipolitikk i Byggenæringens Landsforening.


Store fremskritt

Noen byggherrer har begynt å stille krav til at transport av byggevarer enten skal skje fossilfritt eller utslippsfritt. En tilsvarende tankegang er gjeldene når det kommer til krav om elektrifiserte byggeplasser for å unngå klimagassutslipp og lokal luftforurensning.

– Utviklingen har gått raskt i riktig retning, men det vil ta tid og vil kreve utvikling å få dette til å bli standard, tilføyer hun.

Innen avfallshåndtering og gjenvinning av avfall har det også skjedd store fremskritt i løpet av de siste 10 til 15 årene. Byggenæringen har utarbeidet et plandokument som heter Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017 - 2020. Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering.

Større bevissthet

Den generelle miljøbevisstheten i befolkningen har satt fart i miljøarbeidet i hele samfunnet og tvinger frem stadig bedre løsninger. I byggebransjen er det enkelte aktører som går foran.

– Det er mange aktører som er veldig fremoverlente, offensive og virkelig viser vei når det kommer til miljøspørsmål. Imidlertid er dette en veldig stor næring med tusentalls aktører og alle disse er ikke like bevisste. De store aktørene som er opptatt av miljø kan påvirke egne underleverandører nedover i kjeden slik at de blir bedre. Samtidig ser vi at byggeiere i mye større grad enn før setter miljøkrav både til selve bygget og til byggeprosessen. Det bidrar til at næringen vår stadig blir flinkere på miljøområdet og strekker seg for å oppnå FN's bærekraftsmål. Noen av disse bedriftene vil vise frem litt av det de gjør i forbindelse med at Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019.

Innovasjon og miljø

Nye digitale verktøy blir viktig. For eksempel kan bygningsinformasjonsmodellene (BIM) bidra til mer presis planlegging av bygninger med færre feil, noe som blant annet kan medføre mindre materialbruk og redusere avfallsmengdene.

– For å få en mer sirkulær økonomi i byggenæringen må vi satse på enda mer digitalisering. Se på produktbladene, det blir enklere å ta de riktige miljøvalgene når alle miljødata om hvert produkt er lett tilgjengelig både i planlegging, bygging, drift, og senere renovering. Byggenæringen har gjort mye, og er på riktig vei, men fortsatt er det mer vi kan gjøre for å bli enda bedre, og vi må få med oss bredden i næringen, avslutter Ravnanger Landet.