Longyearbyen lokalstyre, som tilsvarer kommuneadministrasjonen andre steder, og Visit Svalbard, et selskap som eies av Svalbards reiseliv og blant annet driver med destinasjonsutvikling, har gått sammen om temaplanen. Lokalstyret og Visit Svalbard har en felles målsetting om bedre tilrettelegging for steds- og naturopplevelser. Det er ønsket om et sammenhengende gang- og turveinett som gjør det tryggere for fotgjengere å oppsøke aktivitetsområder og attraksjoner i Longyearbyen, som ligger til grunn for planen. 

- Innfallsvinkelen til planarbeidet for Visit Svalbard er «Longyearbyen som opplevelsesarena» og for Longyearbyen lokalstyre «Trygg ferdsel og tilrettelegging for møteplasser, friluftsliv og fysisk aktivitet». Vi mener at god tilrettelegging for ferdsel, aktiviteter, møtesteder og opplevelser er avgjørende for trivsel og attraktivitet, både for de som besøker oss og for de som bor her. Derfor er dette samarbeidet så nyttig, sier plan og utviklingssjef for Longyearbyen lokalstyre, Annlaug Kjelstad.

Skilt og belysning helt sentralt

Planen legger spesiell vekt på at det skal være trygt for gående siden gangveiene i Longyearbyen er lite utbygd, sett i forhold til hvor mange besøkende og fastboende som befinner seg der. I planen har også belysning fått en sentral plass:

- Vi bor på et sted hvor det er natt hele døgnet i nesten tre måneder hver vinter, derfor er naturligvis belysning veldig viktig. Som et ledd i denne planen fikk vi derfor laget en belysningsstrategi som ble tildelt prisen for beste lysprosjekt i åpen klasse i Norsk Lyspris 2017. Det var veldig artig. I tillegg til å ta for seg belysning langs gangveier, på møteplasser og i sentrum, tok planen også for seg hvordan lokale kulturminner, og spor fra gruvesamfunnet kunne belyses og gjøres ekstra spennende. For eksempel gjelder dette taubanesentralen som er et veldig spesielt bygg i Longyearbyen og taubanebukkene som i sin tid ble brukt til å frakte kull, og i dag fremstår som en slags installasjoner i byen vår, sier hun.

I temaplanen ønsker man å fremheve kulturminner og andre attraksjoner. Skilting av attraksjonene er derfor blitt et eget delprosjekt. I forbindelse med dette arbeidet bidrar også Sysselmannen og Riksantikvaren. Skiltprosjektet blir igangsatt i 2018.

En ny tursti

Temaplanen omhandler også en ny kyststi hvor besøkende kan oppleve mye av Svalbards flora og fauna på egenhånd. Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med eksisterende attraksjoner og foreslått infrastruktur. Den foreslåtte kyststien starter ved en ærfuglkoloni litt øst Longyearbyen, og ender på steintippen i Bjørndalen, vest for flyplassen.

- Her beskrives de lokale attraksjonene i fugle- og dyrelivet, samt kulturminner og aktiviteter som kan oppleves langs kyststien. I tillegg beskrives det en rekke forslag til etablering av infrastruktur som støtter det enkle turlivet som bålplasser, benker, toaletter og vindskjul. Meningen er også at tilretteleggingen skal gjøre ferdsel til fots enklere, forklarer Kjelstad.

- Det som er spesielt bra med temaplanen er at det er så mange aktører og interesser som har gått sammen i dette samarbeidet, og at vi klarer å finne finansiering via flere kanaler. Det er en veldig god måte å arbeide på, konkluderer hun.