Av: Roar Smelhus, leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe Tekniske Installasjoner og direktør for marked og forretningsutvikling i Hjellnes Consult

Hvordan kan byer utnytte mulighetene i omstillingen til mer bærekraftige løsninger? I følge Jan Gehl «er byer steder hvor folk møtes, for å utveksle ideer, handler eller rett og slett slapper av og har det hyggelig. Byens kjennetegn er gatene, byrommene og parkene- det er dette som er scenen og katalysatorene for aktivitetene i byene. For å lykkes med en bæredyktig byutvikling kreves en bred innsats, som ikke innskrenkes til å kun omfatte fysiske strukturer. Et godt byrom er som en god fest, et sted du blir lenger enn planlagt.»


Roar Smelhus, leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe Tekniske Installasjoner og direktør for marked og forretningsutvikling i Hjellnes Consult.


#1 Ta ansvar for helheten

Vi må se helhetlig på områder og ikke bare bygg enkeltvis – enten det handler om energisystemer, arealutnyttelse, vann- og avløp, mobilitetsløsninger eller tjenestetilbud. Det betyr at vi trenger andre forretningsmodeller enn tidligere, og det gjelder både oss rådgivere, byutviklere, eiere og myndigheter. Et konkret eksempel er den trusselen netthandel representerer for byområder. Butikker og andre aktører må jobbe sammen for å gjøre et område attraktivt å oppsøke, slik at alle kan overleve. Bærekraftig vekst i en by er økonomisk vekst som reduserer miljøbelastninge,n og samtidig er sosialt mer inkluderende.

# 2 Design for bærekraft, tenk gjenbruk og deling

Faste, rigide løsninger for bygninger og arealbruk er ikke bærekraftig for et byområde. En bærekraftig by må ha mangfold av tilbud og aktiviteter, og tilpasse dette ut fra hva folk faktisk tiltrekkes av, både til ulike tider av året og over tid. I Norge må vi ta inn over oss at været er en faktor, og noe av det som trekker folk til kjøpesentre i stedet for bysentre. Derfor trenger vi fleksible løsninger som gjør det mulig å skape gode gatefølelser hele året. Flere bygninger og gårdeiere kan dele på fellesfunksjoner som møterom, trimrom, bespisning/ kantine, verksted og teknisk infrastruktur. Det gjelder å finne smarte løsninger som forenkler slik deling.

# 3 Lytt til kunden - forstå brukeren

Kundesentrert innovasjon øker verdiskapningen; man må forstå hvilken blanding av butikker kombinert med kultur, næring og servering, som gjør et område interessant. Her gjelder det også å trekke til seg flere typer mennesker, og løfte mangfoldet på en slik måte at byen blir interessant og levende. Digitaliseringen av samfunnet gjør det lettere for byer å tilpasse seg brukerne; med økt tilfang av data og nye verktøy som kunstig intelligens. Et område trenger ikke bruke et år eller to på å teste et konsept - det kan testes digitalt før realisering.

#4 Jobb med kunderelasjoner og skap en sterk merkevare

Klarer man ikke bygge relasjoner til de som skal bo i og bruke et område, klarer man ikke skape helhet og mangfold. Skal man gjøre et område spennende for de som jobber der og de som bruker det, må man klare å lete frem hva som kan supplere området. Man må derfor hele tiden kunne endre deler av tilbudet – men ikke så mye at området mister sin sjel.

#5 Stå for ekspertise - la roboter og datakraft håndtere enkle oppgaver

Store datamengder betyr enorme muligheter for byutvikling. Vi kan høste mye data fra bygninger, transport og aktiviteter i byområder, og analysere via digitale verktøy. Slik kan vi forstå strømmen av alle ressurser i et område, fra avfall og energi til tjenester, og bedre tilpasse tilbudet.

#6 Tenk langsiktig om økonomi, ikke kvartalsvis

Hvis alle aktører i et gitt område optimaliserer sin lønnsomhet kortsiktig, er det stor sannsynlighet for at konseptet eller området ikke vil beholde sin popularitet over tid, nettopp fordi et interessant område trenger mangfold. Et slikt mangfold skapes neppe i et område hvor alle aktører kjemper om å være mest lønnsom. Men et område uten økonomisk bærekraft vil også ha begrenset levetid, siden økonomi betyr utvikling og robusthet. Et godt samarbeid mellom offentlig og privat vil også her bidra til å regulere balansen, slik at et område også finner plass til det unike, bruktbutikker eller butikker med verksted og reparasjonsmuligheter

#7 Grip mulighetene som åpner seg

Hvis man evner å samkjøre, åpner det seg store muligheter. Mange mener allerede at det ikke er noen motsetning mellom det å ta vare på fremtidige generasjoner, og samtidig opptre klokt og forsvarlig nå. Når Oxford Street i London om noen år en bilfri grønn oase - hva vil ikke det gjøre med byen og menneskene i byen?

Oslo er på vei til å bli et slikt sted, men det skjer ikke av seg selv. Her må vi samarbeide i en kvadruppel helix. Oslo er miljøhovedstad i Europa i 2019. La oss frem mot dette samskape for et grønt skifte som viser Europa og verden hvilken kraft som ligger i nettopp dette. Selv om Norge og Oslo er små i europeisk målestokk, ser vi at vi kan være et forbilde som går foran og viser vei.