Med FutureBuilt med på laget har første trinn av utbyggingen av Kringsjå studentby utviklet seg til å bli et spennende forbildeprosjekt innen boligbygging i hovedstaden, med høye miljøambisjoner og gode boligkvaliteter for studenter.

De to byggene, som reises i åtte og ti etasjer med rundt 350 boenheter, oppføres i massivtre, med mål om nær-nullenerginivå. Byggene blir del av et boligkonsept der intensjonen er å binde byen sammen med friluftsområdene i nærheten. Områdeutviklingen omfatter inntil 1500 nye studenthybler og grønne uteområder, og blir bilfritt.

Eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), forteller at utviklingskonseptet bygger på intensjonen «vi møtes utenfor», som innebærer gode bokvaliteter i urbane omgivelser tilrettelagt for aktiv bruk av uteområdene og marka.

– Formålet er å gi en myk overgang mellom det urbane og naturens kvaliteter. Vi ønsker å gi studentene som skal bo på Kringsjå, og de som passerer gjennom området, denne kombinasjonen av opplevelser, sier Haugen.

Eiendomsdirektøren understreker at de med denne utbyggingen – og all annen utvikling – først og fremst skal ta hensyn til det som er viktig for studentenes ve; god bokvalitet og gode opplevelser, til en studentvennlig pris.

– For å oppfylle disse målsettingene ble det naturlig å benytte tre og moderne byggemetoder i første fase. Tre passer godt i Oslo by, og materialet samsvarer med våre miljøambisjoner, sier Haugen.

Ringvirkninger

Haugen ser fram til hvilke ringvirkninger trebruken vil gi for samskipnadens videre eiendomsutvikling og for resten av byggenæringen i Osloregionen. For samskipnaden er dette del av en kontinuerlig utvikling av nye bygg, og forvaltning av den 360 000 kvadratmeter store eksisterende bygningsmassen de har.

– Vi ser at andre samskipnader rundt i landet har hatt suksess med bruk av tre, og at dette har vært et godt virkemiddel for å nå miljømål. Derfor vil også SiO forsøke det samme for å oppnå sine ambisjoner, sier han.

Spennende at SiO går foran

Hanne Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune, synes det er veldig spennende at studentene er villige til å gå foran i utviklingen med høyhus i massivtre. Studentene vil være både pådrivere for å vise hva som er mulig for eget bruk, og vise hvordan erfaringene kan videreføres i utviklingen av byen forøvrig.

– Oslo har ikke så mange eksempler på større bygg i tre. Jeg synes derfor det er flott at SiO med egne bygg er villige til å være i front, sier Marcussen.

Byråden mener at det å bygge i den dimensjon som samskipnaden nå gjør, alene vil bidra til å påvirke næringen. Hun håper dette skaper ringvirkninger. 

– Erfaringene SiO skaffer seg med dette forbildeeksemplet håper jeg kan bli et gjennombrudd for denne typen bygg i Oslo. Jeg håper også at flere eiendomsutviklere er villige til å tenke på samme måte og eksperimentere med bruken av tre, både det private og offentlige. Særlig i Oslo, hvor vi har så høye klimaambisjoner, er det viktig å ha høyt fokus på materialvalg, og der kommer tre godt ut, sier byråden.

Marcussen synes at videreutviklingen av Kringsjå er spennende, også sett i et byutviklingsperspektiv. Hun understreker at mange av studentene etter endt opphold i disse byggene vil kunne bli pådrivere for å bygge slike bygg i fremtiden.

– Det er hyggelig om prosjektet kan være til inspirasjon. Vi valgte massivtre fordi det gir et godt bomiljø, driftssikkerhet og lave energikostnader, noe som er viktig for studentene og for studentsamskipnaden som skal eie bygget i uoverskuelig fremtid, forteller Haugen.

Bedre innemiljø, mindre støy og CO2

SiO mener at de som flytter inn i de nye byggene vil få et godt innemiljø, blant annet ved at massivtreelementene eksponeres som del av interiøret og bidrar til både fukt og temperaturregulering.

– SiO har et sterkt ønske om å være miljøbevisste i utviklingen av boligene. Derfor benytter vi prefabrikkerte elementer i massivtre, fordi dette viser seg å gi et lavt CO2-fotavtrykk, forteller Haugen.

Eiendomsdirektøren forteller at byggemetoden med massivtre dessuten gir et lavere støynivå under byggeprosessen for de om lag 2500 studentene som allerede bor inne på området i dag.

Bilfri områdeutvikling

Med denne utbyggingen har SiO mål om å redusere antall parkeringsplasser til fordel for sykkel- og kollektivtransport. Haugen forteller at dette har sammenheng med ønsket om å øke bokvaliteten ved å slippe biltrafikk mellom husene. Studenter flest har ikke bil og benytter kollektivtransport.

– Som erstatning for parkeringsplasser blir det bygget høykvalitets sykkelparkering, som har gjort det mulig å bygge flere boliger innenfor det samme arealet, forteller prosjektleder Stein Stoknes i FutureBuilt.

Framtidens byboere eier ikke egen bil. Særlig gjelder dette unge, som i større grad deler bil. Ved å erstatte parkeringsarealer med boliger sparer både utbyggerne og beboerne penger, og byen blir et bedre sted å leve.

FutureBuilt gir anerkjennelse

Eiendomsdirektøren forteller at takket være samarbeidet med FutureBuilt har SiO fått gjennomført miljøambisjonene de hadde satt seg fore på Kringsjå.

– Samarbeidet har bidratt til at vi har fått et økt miljøfokus på den generelle bygningsmassen til SiO. Sammen har vi bidratt til reduksjon av biltrafikken til boligene og lagt mer vekt på miljøvennlig mobilitet. Samarbeidet har dessuten gitt oss en enklere dialog med myndighetene, forteller eiendomsdirektøren. 

Bidrag til norsk næringsutvikling

– Det bygges studentboliger og skoler i tre over hele Norge. Med dette prosjektet brøyter Studentsamskipnaden veien for urbant trebyggeri, også i hovedstaden, forteller Stoknes.

SiO følger trenden ellers i landet. Siden studentboligblokkene til samskipnaden i Ås ble bygget i massivtre i 2013 har det vært en landsomfattende byggeboom som har hatt stor betydning for utdannings-Norge og byggenæringen. Til sammen er det bygget over 4000 boliger til norske studenter.

Seniorrådgiver Krister Moen i Innovasjon Norge mener studentboligprosjektene har stor overføringsverdi til andre leilighetsbygg, og har vært avgjørende for at man kan sette i gang en utbygging av urbant byggeri i tre. På byggherresiden står studentsamskipnadene i Norge i en særstilling og har hatt en særdeles viktig nøkkelrolle i utviklingen.

– Studentboliger har vært en fin arena for produsenter og entreprenører for å teste ut de mulighetene som ligger innenfor fleretasjes trebyggeri. Nå er det utviklet så gode løsninger at det er mulig å ta steget over i det mer krevende, ordinære boligmarkedet. Uten innovative studentbolig-prosjekter hadde det trolig ikke vært mulig, avslutter Stoknes.

Viktigste klimatiltak

 • Arbeid med fornybare energiløsninger for hele Kringsjå studentby
 • Bruk av massivtre for bygg opp til ti etasjer
 • Passivhus
 • Forsterket fokus på lokal overvannshåndtering 
 • Fokus på materialvalg med hensyn til klimagassutslipp og inneklima
 • Nye gang- og sykkelforbindelser
 • God sykkelparkering og verksted med vaske-/spylemulighet

FutureBuilt

 • FutureBuilt skal vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet
 • Målet er 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energi- og materialbruk.
 • Programmet går til 2020
 • Partnere er Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Enova, Husbanken, DiBK, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

Les mer på www.futurebuilt.no