Når man skal sammenligne miljøbelastningen til to produkter, måler man de ulike innsatsfaktorene som det enkelte produkt består av – altså de ressursene man tar fra jorda for å produsere produktet og de ressursene som går med til å bearbeideproduktet, som f.eks. ulike energikilder som elkraft, gass eller olje.

EU

I tillegg er ofte også transporten en viktig parameter som tas med i beregningene. Da er både vekten og avstanden som produktene transporteres viktig.

En sjekk av bestanddelene mot EUs kjemikaliedirektiv, den såkalte REACH-forskriften om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, vil dessuten avdekke om det finnes stoffer i produktet som man absolutt ikke eller i mindre grad bør ha i et produkt.

Lavere miljøbelastning

I tilfellet PVC-folie og takpapp, brukes det mindre av de fleste innsatsfaktorene som ikke fornybare råvarer og energi i PVC.

For å tekke 1000 kvadratmeter tak, går det for eksempel med halvannet tonn folie. Benytter man asfalttakpapp, trenger man fra fem til ti tonn. Så oppsummert er det ganske klart at PVCfolie har en lavere miljøbelastning enn takkpapp av asfalt.