Av Kjetil Gulbrandsen, rådgiver i Grønn Byggallianse

Det haster med en strategi for hvordan vi skal kartlegge hvor vi står, og hvordan vi skal måle at utviklingen går i retning og med riktig hastighet.

Mal for måling

Grønn Byggallianse lanserer derfor en mal for måling og rapportering av nøkkeltall. Malen skal ikke legge føringer for hvordan eiere samler inn data, men legge til rette for at nøkkeltall er entydige, kan aggregeres og kan sammenlignes.

Bak malen ligger et stort kartleggingsarbeid. Gjennomgang av forskning identifiserte 48 miljøindikatorer, 29 sosiale, og åtte økonomiske. Etter gjennomgang av samsvar med nøkkeltall som samles inn i BREEAM-In-Use, investorsystemet GRESB, Miljøfyrtårn, EU-systemet Level(s) og klassifiseringssystemet WELL, endte vi opp med 16 miljøindikatorer, fem sosiale og fire på økonomi. Disse utgjør vårt forslag til «Pri 1 – indikatorer».

Et bærekraft-fokus

Klassikerne energi, vann og avfall inngår i de fleste eksisterende systemer, og er inkludert i vår mal. I tillegg har vi fokusert på systemer i eiers byggportefølje som legger til rette for høy miljøytelse. For eksempel BREEAM-sertifisering, miljøstyringssystemer og grønne leieavtaler. For miljøindikatorer er hovedutfordringen å sikre at vi måler og rapporterer på samme måte. For sosiale forhold er det snakk om å komme i gang. Et bærekraft-fokus betyr at vi skal nå viktige miljømål, samtidig som vi leverer brukertilfredshet på høyeste nivå. Da må vi systematisk følge opp hvordan brukeren faktisk har det.

Vi har valgt å starte med luftkvalitet, temperatur, medarbeiderundersøkelser hos leietagere, og servicenivå eier/ leietager. Økonomiske data har av mange vært ansett som uaktuelle å dele. Firmaet Arealstatistikk har imidlertid lang tradisjon for å samle inn økonomiske data. Vi har valgt å fokusere på leiepris, driftskostnader og utleiegrad innledningsvis.

Ti straktstiltak

Dokumentasjon fra vårt mal-prosjekt vil bestå av et grunnlagsdokument og en veileder. Veilederen viser hvordan eiere skal rapportere. Rapporteringen skal bestå av en «selvangivelse» som viser eiers bærekraft-profil, i tillegg aggregerte tall for egen bygg-portefølje.  For hver indikator vises utvikling over tid, målsettingen til eier, og benchmark-verdi. I «selvangivelsen» vil det framgå hvor mange av de prioriterte indikatorene eier måler.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom sitt «Veikart for Eiendomsnæringen mot 2050» omfatter ti såkalte strakstiltak. Implementering av et miljøstyringssystem er ett av disse kravene, og med et miljøstyringssystem på plass kommer også kravet om at eiere må ha et system for logging og rapportering av nøkkeltall. Halvparten av medlemmene i Grønn Byggallianse har nå signert strakstiltakene. Det gir et øket fokus på innsamling av nøkkeltall, og øker behovet for koordinering av metodikk og valg av indikatorer. Vår mal vil svare opp dette behovet – også for eiere utenfor Grønn Byggallianse.

Det digitale veikartet

Vi trenger mer kunnskap om driftstiden – både byggets ytelse og brukernes tilfredshet («Post occupancy evaluation»). Det betinger at vi har metodikk som sikrer troverdig og enkel innsamling av data. Det er grunnen til at forskningsartikler etterlyser gode eksempler på hvordan BIM kan integreres i de ulike livsfasene til det grønne bygget. Norge bør kunne etablere seg som en leverandør av slike gode eksempler. Det digitale veikartet for byggenæringen med sin lansering av «den digitale tvillingen», er et godt utgangspunkt.

Grunnlagsdokumentet vil bli lansert på hjemmesiden til Grønn Byggallianse før sommeren, og fra høsten er vi etter planen i gang med implementeringen.