Miljødeklarasjonene som brukes i byggebransjen kalles EPD (Environmental Product Declaration). Dette er et kortfattet dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om ulike produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Alle EPD'er er verifisert av en nøytral tredjepart. Informasjonen i EPD'ene blir presentert i form av pdf-dokumenter. Da kan ikke informasjonen behandles digitalt.

Med norsk ledelse av flere sentrale standardiseringskomiteer har Norge gode muligheter for påvirkning. Foreløpig er vi i startgropa, og vi regner med å bruke tre eller fire år før vi er i havn.

- I dag bruker mange som konstruerer bygninger avanserte bygningsinformasjonsmodeller som gjerne forkortes BIM. Dette er virtuelle 3D-modeller som forenkler både planlegging, konstruksjon og bygging, og hvor all informasjonen som er knyttet til objektene som hver bygningsmodell består av finnes i BIM-modellen. Miljødata har ikke vært en del av BIM. Det skal det bli nå, men da må informasjonen digitaliseres slik at BIM modellene kan behandle dataene, sier Trine Dyrstad Pettersen som er teknisk sjef i Byggevareindustriens forening.

En digital bro

Prosjektet som Dyrstad Pettersen leder skal bygge en digital bro mellom EPD-verdenen og BIM-verdenen.

- Byggebransjen, både her til lands, men også i resten av Europa, er opptatt av hvilken miljøbelastning byggeprosjektene har. Imidlertid har metodene for å finne ut hvor store miljøbelastningene er, vært lite effektive og bestått av mye manuelt arbeid. Da blir arbeidet ressurskrevende, noe som innebærer at bransjen kvier seg for å gjøre slike beregninger. Byggebransjen har i liten grad tatt i bruk informasjonsdelen av BIM. Hvis vi også får inn alle miljødataene i BIM-modellene vil vi kunne beregne miljøbelastningene betydelig enklere enn i dag. Det vil også åpne muligheter for å lage scenarier der arkitekter og rådgivende ingeniører kan beregne hvordan miljøbelastningene blir dersom de simulerer ved å benytte ulike bygningsmaterialer for å se forskjellen, forklarer Dyrstad Pettersen.

En felles forankring

Prosjektet startet i for cirka tre måneder siden, og er foreløpig inne i en innledende fase hvor det har blitt gjennomført flere workshops der nøkkelpersoner fra de ulike fagmiljøene med kompetanse om EPD og BIM har møtt hverandre for å diskutere hvordan de kan utarbeide gode løsninger i fellesskap.

- I Norge har vi en oversiktlig og relativt liten byggenæring der aktørene i verdikjeden snakker godt sammen. Vi er ikke redde for å samarbeide på tvers i strukturer der byggherrer, arkitekter, rådgiverne, de utførende, byggevareprodusentene og programutviklerne har god dialog der målet er å utvikle effektive prosesser for å finne ut hvordan vi kan redusere klimabelastningene knyttet til byggenæringen i fellesskap. Men når det er sagt så er vi også veldig opptatt av at vi ikke ender opp med en særnorsk modell, men at den løsningen vi kommer frem til blir en standard som også landene rundt oss vil ta i bruk. Derfor er en stor del av det arbeidet vi gjør i prosjektet rettet mot de internasjonale fagmiljøene for å skape en felles forankring av prosjektet. Med norsk ledelse av flere sentrale standardiseringskomiteer har Norge gode muligheter for påvirkning. Foreløpig er vi i startgropa, og vi regner med å bruke tre eller fire år før vi er i havn.