EPD er forkortelse for Environmental Product Declaration og betyr miljødeklarasjon på norsk. Dette er et internasjonalt deklarasjonssystem som baserer seg på ISO 1425, noe som betyr at EPD-er kan lages i mange land.

– Man kan si at EPD er en kortfattet rapport som sier noe om miljøprestasjonene til et produkt og bygger på en full livsløpsvurdering etter ISO 14040-serien. Hensikten er å få frem tall på ulike miljømiljøindikatorer som CO2- utslipp i bearbeiding og transport, energiforbruk og materialbruk. Deklarasjonssystemet for bygg baserer seg på europeiske standarder, noe som gjør det mulig å sammenligne produkter på tvers av landegrenser, forteller Dagfinn Malnes i EPD Norge.

Tallfestet miljøprestasjon

Dokumentasjonen på en EPD gjør at man får tallfestet den miljøprestasjonen som et produkt har. På sikt kan man tenke seg at hvis man summerer disse dataene fra alle produktene med EPD på et helt bygg, vil bygget kunne få en tallverdi som gjør at byggenes miljøegenskaper kan sammenlignes.

– Det finnes over 50 000 byggevarekomponenter, og det er vanskelig å tallfeste eksakt hvor mange av dem som har en EPD. Men på de viktigste hovedkomponentene finnes det nå EPD-er på både norske og europeiske byggevareprodukter, sier Malnes.

For å kunne sammenligne ulike produkter med EPD, er det viktig at de følger den samme standarden for produktkategoriene – EN15804. Da vil EPD-er for samme produktkategori kunne sammenlignes direkte.

Konkurransefortrinn

Den store fordelen for produsentene er at de får kartlagt hvilke miljøegenskaper produktene har. Da får man tallfestet miljøbelastningentil de enkelte innsatsfaktorene i produktet og kan forbedre dem for å få et enda bedre produkt.

– Etter hvert som flere og flerebenytter BREEAM NOR, som er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, ser vi at både entreprenører, byggherrer og arkitekter nå begynner å lete etter EPD på produktene. Hvis man har to like produkter, kan man nå velge det produktet som har de beste miljøegenskapene, forteller Malnes.

Holdninger i bevegelse

EPD Norge ivaretar Norges EPDordning og er programoperatør for miljødeklarasjoner i Norge. De ble stiftet av NHO og Byggenæringens Landsforening allerede i 2002.

– Norge var tidlig ute, og en av de viktige pådriverne som har brukt EPD er Statsbygg. De har hele veien stilt krav til ulike leverandører for å få EPD-klassifiserte produkter. Nå ser vi at de private byggherrene kommer inn og stiller de samme kravene, for nå har det blitt langt vanligere å klassifisere alle bygninger. I dette arbeidet er EPD stadig viktigere og noe alle produsenter av bygningsvarer etter hvert må gjøre noe med, avslutter Malnes.

Dette er EPD

 

  • EPD er et internasjonalt deklarasjonssystem.
  • Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration og betyr miljødeklarasjon på norsk.
  • Miljødeklarasjonen (EP D-en) er et kortfattet dokument som numerisk beskriver miljøegenskaper til et produkt.
  • En miljødeklarasjon utarbeides i henhold til standarder fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IS O.
  • En miljødeklarasjon dokumenterer ressursforbruk og miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livsløp (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending).
  • Hensikten med miljødeklarasjoner er – i tillegg til å dokumentere miljøegenskaper til et produkt – å tillate sammenligning av to produkter som hører til samme produktkategori.
  • Miljødeklarasjoner er ment for kommunikasjon mellom profesjonelle aktører, såkalt «business to business»- kommunikasjon, og kan brukes som miljødokumentasjon når innkjøper krever det, f.eks. ved offentlige anskaffelser.