Befolkningsveksten i Trondheim og nabokommunene er stor. I 2001 hadde regionen rundt 150 000 innbyggere, i 2010 hadde tallet økt til 173 000 og prognosene viser at befolkningen vil telle over 200 000 når vi kommer til 2020. En slik befolkningsvekst vil få konsekvenser for trafikkavviklingen og ikke minst for miljøet.

Dette er bakgrunnen for prosjektet som heter Miljøpakken, som har til hensikt å løse trafikkproblemene og samtidig redusere utslipp av klimagasser fra transport med minimum 20 prosent innen 2018.

Miljøpakken bruker både oppmuntring og restriksjoner for å nå de ambisiøse målsettingene. Blant tiltakene i pakken innføres det bomavgift med tidsdifferensierte takster og parkeringsavgift med progressive satser etter oppholdstid.

Tiltakene skal få reisende til å velge buss fremfor privatbil. Samferdselsdepartementet har inngått en avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om en belønningsordning verdt 370 millioner kroner for å øke kollektivsatsingen.

Tips

 • Skaff tall som viser trafikkutvikling og befolkningsvekst. Kommunene og Statens vegvesen sitter på mye data. I tillegg har man offentlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå og tallfesting fra nasjonale reisevaneundersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk institutt. Kollektivtrafikkselskapene og fylkeskommunen har gjerne gode tall for kollektivtrafikken.

 • Analyser dataene og lag prognoser for utviklingen fremover.

 • Ta politikerne med på laget tidlig i prosessen, engasjer dem og lage miljømål som er gode.

 • Lag en plan. Samarbeid tett med politikerne for å sikre at planen får riktig retning og profil.

 • Ved å tilby tiltak som staten er fornøyd med, kan man få såkalte belønningsmidler som en del av prosjektfinansieringen.
   

Vil bli sykkelby nummer én

Blant de positive tiltakene i pakken er satsingen på syklister og gående. Her har rammen til sykkeltiltak økt til 1,5 milliarder.

Hensikten er å gjøre Trondheim til landets sykkelby nummer én. Det er også benyttet store ressurser til forbedring av kollektivtilbudet slik at man nå har nye busser, langt flere kollektivfelt, signalprioritering, lavere takster og bedre holdeplasser. Rammen for kollektivtiltak er på vel to milliarder.
 

Tiltak som virker

En av de viktigste årsakene til at vi har lyktes så godt, er nok kombinasjonen mellom positive og restriktive tiltak. Arbeidet med Miljøpakken skal pågå frem til 2025, men allerede nå ser vi resultater av arbeidet. Etter at bomstasjonene kom opp i 2010 har nemlig biltrafikken i Trondheim gått ned med ti prosent.

Og siden 2008 har busstrafikken økt med 44 prosent i Trondheim og 47 prosent i regionen som helhet, forteller en godt fornøyd Henning Lervåg, prosjektleder for Miljøpakken.

 

Dette er miljøpakkens mål

 

 • CO2-utslipp fra transport reduseres med minst 20 % innen 2018.
 • Andelen reisende med privatbil reduseres fra 58 % til 50 %.
 • Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass.
 • Fremkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % i sentrale bystrøk.
 • Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas.
 • Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %.
 • 80 % av nye boliger skal bygges innenfor eksisterende tettstedsstruktur og 60 % av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal bygges innenfor de sentrale byområder.
 • Klimautslipp fra transport i kommunens virksomhet reduseres med 40 %.
 • Kommunen skal jobbe for at andre private og offentlige aktører gjennomfører tilsvarende tiltak. !
 • Les mer på nettet: http://miljopakken.no/