Per Anders Borgen, Sivilarkitekt, Ratio Arkitekter AS. Foto: Julia Marie Nagelstad.

- Statsbygg har fått i oppdrag å prosjektere nybygg og rehabilitering av Folkehelseinstituttets lokaler på Lindern i Oslo. Dette innebærer totalt cirka 49 000 kvadratmeter, hvorav 7 000 kvadratmeter skal rehabiliteres.  Bygningene har krevende laboratoriefunksjoner og skal være arbeidsplass for opptil 1300 ansatte.
Dette er et veldig ambisiøst miljø­prosjekt,  sier sivilarkitekt Per Anders Borgen fra Ratio Arkitekter AS.

Han er prosjektgruppekoordinator og skal sørge for at det hele blir sydd sammen til ett prosjekt. Utbyggingen er nå prosjektert til forprosjektnivå, mens det endelige vedtaket om utbygging skal tas av Stortinget. Ratio Arkitekter, 4B Arkitekter og COWI vant prosjekteringskontrakten for samlokalisering av Folke­helseinstituttet.

- Bakgrunnen for at vi fikk oppdraget er blant annet vårt arbeid med Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Det var det første sykehusbygget i Nord-Europa utført til passivhusnivå. Og ved Folkehelseinstituttet skal vi ta det enda lengre.

Produserer energi selv

Ved den nye bygningsmassen på Lindern er målet å kutte energiforbruket med 80-90 prosent i forhold til dagens standard i TEK 10.

- Vi skal ned på nesten null i energiforbruk. Det er nå beregnet til 21 kwh per kvadratmeter per år, uten labutstyr. Med labutstyr blir energiforbruket på 43 kwh, sier Borgen.

Foregangsprosjektet innen energi og miljø skal stå ferdig i 2023. Statsbyggs oppdrag til prosjekteringsgruppen var at «alle steiner skal snus» og alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene skal vurderes og dokumenteres.

- Bygningskroppen vil bli veldig godt isolert. Vi har gjort mange tilnærmede forskningsprosjekter for å finne de beste løsningene på isolering i yttervegg, vinduer, tak, og mere til.
Det vil i tillegg bli 80-90 prosent gjenvinning av energien fra inneluft, varme fra utstyr, lys og lignende.

Byggene vil også drive egenproduksjon av energi fra solceller på taket og veggene. 3600 kvadratmeter vil bli dekket med solceller, per i dag Norges største solcelleanlegg på bygg.

Termisk lagring

Tre av de eksisterende kontorbyggene har vernede fasader. Dette gjør det vanskelig å oppnå like høy energieffektivitet som ved de nye byggene.

- Men vi skal etterisolere, gjenvinne varme, styre belysning og gjøre alt som er teknisk mulig,  forteller Borgen.

I de nye byggene vil det bli tatt i bruk termisk aktivt bygningssystem (Thermo Active Building System – TABS). TABS er et klimasystem som består av kjøle- eller varmerør som kan støpes inn i betongdekkene. Dermed utnyttes byggets termiske lagringskapasitet. Vi har også prosjektert løsninger med energiproduserende heiser. De bruker energi på vei opp, men genererer energi på vei ned.

Grønt område

Det tenkes også på miljøvennlig løsninger utover de rent byggetekniske.
- Vi legger blant annet opp til sykkelgarasjer med plass til 290 sykler, samt garderober og dusjer. Det blir kun 100 parkeringsplasser for biler. Vi lager også en grønn plass, et lite torg for folk flest.

- Fleksibilitet i bygningsmassen vil i stor grad bli vektlagt. Vi lager bygg som skal tas i bruk om ti år.  Da er det viktig med fleksible løsninger av høy kvalitet som åpner for at man kan gjøre funksjonsendringer i virksomheten internt, og at bygget er brukbart, varig og vakkert i så lang tid som mulig.