Det meste av fjernvarme i Norge produseres av ressurser som ellers ville gått til spille. I Oslo blir cirka 70 prosent av fjernvarmen produsert ved å nyttiggjøre seg spillvarmen fra byens kloakk, og ved å gjenvinne energien fra avfallsforbrenningsanleggene på Klemmetsrud og Haraldrud. Resten produseres med ulike former for bioenergi og strøm, og sendes ut til kundene via et 60 mil langt rørledningsnett i bakken.

Bergvarme derimot nyttiggjør seg av energien i berggrunnen, ved at det bores energibrønner og benyttes varmepumper.

– Prismekanismene virker slik at prisene på fjernvarme i Oslo ligger fem prosent under strømprisene, og følger variasjonen i strømprisene. Med bergvarme er det virkningsgraden på varmepumpen som bestemmer hva energikostnaden blir. Er virkningsgraden for eksempel to, så betyr det at du betaler for én kilowattime, men at du får ut energi tilsvarende to, sier Fredrik Dahl-Paulsen som er leder for salg i Fortum Oslo Varme.

Mange faktorer

Imidlertid er det ikke bare energikostnaden man må ta hensyn til i dette kraftregnestykket. De som vil utnytte bergvarme for å kutte energikostnader må også investere i boring av energibrønner og investeringer til varmepumper og driftssentraler.

– I tillegg må du også ta hensyn til drift- og vedlikeholdskostnader som vil komme på et slikt system, tilføyer han.

Det å eie sitt eget oppvarmingssystem medfører også et stort ansvar. Hvis du derimot er kunde hos en fjernvarmevarmeleverandør kan du dra nytte av et vakt- og serviceapparat som jobber 24 timer syv dager i uken for å sikre forsyningen. De er der hvis noe oppstår. Dersom du eier ditt eget anlegg må du ordne deg med egne serviceavtaler. 

– Et annen aspekt som også er viktig å tenke på er at varmepumpene som regel ikke klarer å produsere nok varme når det er veldig kaldt. I de periodene vil det være behov for en ytterligere kilde til varme, omtalt som en spisslast i tillegg. Det vanligste er å ha en el-kjel ved siden av varmepumpen i de kaldeste periodene, avslutter Dahl-Paulsen.

Det er med andre ord mange forhold å ta hensyn til når man skal velge system. Derfor er det smart å innhente mest mulig informasjon om hva som er mulig i hvert enkelt tilfelle, og lage noen regnestykker. I tillegg bør man tenke igjennom konsekvensene dersom noe går galt.