E136 blir ofte kalt eksportveien, og det skyldes nok at veien har en tungbilandel på nesten 24 prosent. På denne strekningen er Vegvesenet i gang med et større veiprosjekt som skal bedre trafikksikkerheten og redusere reisetiden.

- Det var særlig rasfaren og den dårlige standarden på den gamle veien som lå til grunn for dette prosjektet. Mange steder var veien så smal at det ikke var plass til to kjørebaner og det var flere ulykkeutsatte strekninger hvor vi har opplev dødsulykker, forteller Halgeir Brudeseth som er prosjektleder i Statens Vegvesen.

Prosjektet medfører at rundt 200 avkjørsler langs E136 forsvinner. Dette gir en nesten avkjørselsfri stamvegstrekning på 40 kilometer mellom Ørskog og Måndalen. Tresfjordbrua alene fører til en innsparing på cirka 13 kilometer på strekningen mellom Ørskog og Åndalsnes. Fra Vikebukt til Helland (Vestnes sentrum) blir innsparingen på cirka 22 kilometer.

Lønnsomt prosjekt

Reisetiden mellom Åndalsnes og Ålesund forventes å bli redusert med 15 – 20 minutter.

- Prosjektet er lønnsomt på mange måter, ulykkene vil gå ned og bomiljøet for de som bor langs Tresfjorden vil bli bedre. Men ekstra artig er det at de samfunnsøkonomiske analysene som er gjort viser at spesielt brua er lønnsom og går i pluss i forhold til kost/nytte vurderinger og det er det ikke så mange prosjekter som gjør. Det er nok særlig den store andelen av tungbiltrafikk som benyttes i næringsøyemed på denne veien som gjør at prosjektet er så lønnsomt, forklarer Brudeseth.

Ferdigstilles 2015

Prosjektet skal være ferdig høsten 2015, og da har anleggsperioden vart i rundt tre år.

- Vi er relativt godt fornøyd med dette prosjektet. Tunellen åpnet som planlagt nå i desember, mens brua som åpner neste høst blir åpnet et par måneder etter planen. Vi har ligget bra an når det kommer til HMS og i kroner og øre kommer vi ut omtrent som kostnadsrammen for prosjektet, avslutter Brudeseth.

E136 – Tresfjordbrua – Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene

  • Prosjektet består av 1,3 kilometer bru, 3,7 kilometer tunnel, og ca. 3 kilometer ny vei.
  • Prosjektet skal gi skal gi en rassikker veg som bedrer framkommeligheten, miljøforholdene og trafikksikkerheten.
  • Total kostnadsramme for prosjektet er 1,65 milliarder og finansieres både med statlige midler og bompenger. En av forutsetningene som lå til grunn for prosjektet var at det skulle finansieres med inntil 50 prosent bompenger
  • Hele prosjektet sluttføres høsten 2015 etter en anleggsperiode på ca. 3 år.