Standard Norge

  • Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard og andre normative publikasjoner. Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon for nasjonal og internasjonal standardisering på de fleste områder i samfunnet. Samfunnsoppdraget er å utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger.
  • Medlemskapet i Standard Norge er åpent for bedrifter, bransje- og interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, myndigheter, frivillige organisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, prøvings- og testlaboratorier, sertifiseringsselskaper og andre interessenter. Organisasjonen har røtter tilbake til 1923.

Markedet for fasilitetstjenester i Europa er anslått til flere hundre milliarder euro. Studier fra Storbritannia viser at bare 20 % av kostnadene knyttet til bygg går med i byggeprosessen, mens de resterende 80 % er knyttet til drift av bygget. Behovet for gode leverandøravtaler med klare ansvars- og rolleavklaringer er stort, og tydelige krav til innhold, kvalitet og kompetanse i tjenestene etterspørres. Standardiserte krav til anskaffelser basert på beste praksis gjør samspillet mellom bestiller og leverandør tryggere og bidrar til kostnadseffektivitet og riktig kvalitet på alle typer eiendomsleveranser. Standard Norge og våre nasjonale og internasjonale eksperter har de ti siste årene utviklet en rekke standarder innenfor fasilitetstjenester. Brukerne representerer alt fra eiendomsforvaltere, leverandører av fasilitetstjenester, tekniske rådgivere, arbeidstakerorganisasjoner til undervisningsinstitusjoner.

Hva kan standardene bidra til?

  • Nyttige grunnlagsdokumenter ved inngåelse av avtaler
  • Enklere tilbudsprosesser
  • Tydelige og stabile tjenesteleveranser
  • Like konkurransevilkår
  • Felles begrepsapparat og referansedokumenter
  • Riktig ressursplanlegging
  • Redusert risiko, reduserte priser og effektiv drift
  • Funksjonelle løsninger og fornøyde brukere

Vi skiller mellom fire typer tjenestestandarder for eiendomsforvaltning: Standardene for anskaffelser gir krav og anbefalinger om innkjøp. Kontraktstandardene sammen med ytelsesbeskrivelser /SLA (krav til kvalitet på tjenesten) utgjør selve avtalen mellom bestiller og tjenesteleverandør. I tillegg finnes det standarder for utvikling av måleparametre (KPI’er) som dokumenterer levert kvalitet, og som gjør det enklere å sammenlikne samme tjeneste fra ulike leverandører.

Et komplett sett av renholdsstandarder

Renholdstjenester og energi er de to største driftspostene for dagens eiendomsbesittere. På renhold finnes det et komplett sett av Norske Standarder. NS-INSTA 810 beskriver selve anskaffelsen, NS-INSTA 800 beskriver og måler kvalitet og NS 8431 er kontraktstandarden. Vi har også en Norsk Standard NS 6430 for alminnelige kontraktbestemmelser for energisparing (EPC) som dekker det meste innenfor energisparetjenester. I tillegg gir standarden NS-EN 15221-3 en veiledning for utvikling av riktige KPI'er og en kvalitetsbeskrivelse for alle fasilitetstjenester.