Oscarprosjektet er initiert av Multiconsult. Det er et forskningsprosjekt som støttes av Forskningsrådet og en rekke andre partnere:

- Siden prosjektet spenner så vidt, har det vært viktig for oss å ha en bredde i partnere. Derfor har vi med oss rådgivningsmiljøer, arkitekter, entreprenører. Norges bygg- og eiendomsforening er sentral i forbindelse med formidling og nettverk. Akademia er med, både Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU og to utenlandske universitet, samt Sintef Byggforsk. I tillegg er de store byggherrene Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst med i prosjektet, sier Anne Kathrine Larssen som er rådgiver i Multiconsult og leder Oscarprosjektet.

Altomfattende prosjekt

Poenget er å skape mest mulig verdi av bygninger i løpet av hele levetiden, derfor tar de for seg hele byggets liv og ser på hele verdikjeden fra det bygges til det rives.

- For at det skal bli verdiskaping i bruksfasen av et bygg, må det legges noen egg i planleggingskurven i en tidlig fase. Derfor er tidligfasen en viktig del av dette prosjektet. Hva må legges inn i bygget for at bygget gir verdiskaping for eiere og brukere? Vi ser for eksempel ofte at det er de billigste løsningene som blir valgt, men det er langt fra sikkert at det er de billigste løsningene som er best for de som skal benytte bygget over tid, sier Svein Bjørberg som er rådgiver i prosjektet.

Byggets tilpasningsdyktighet er også et nøkkelord, for det skjer mange forandringer over tid:

- Mange bruker ord og begreper som fleksible bygg, men hva mener man egentlig? Dette er også et tema som vi har gått dypt inn i, fortsetter Bjørberg.

De går også inn i problemstillinger knyttet til hvordan strategiene for selve bygget ivaretas gjennom prosjektering og byggefasen. Den siste problemstillingen er rettet mot hvilke metoder og verktøy som skal benyttes for å ivareta bygget best mulig gjennom hele livsløpet.

Studenter bidrar

Prosjektet startet i 2014 og skal gå ut 2017. Det er organisert i fire delprosjekter som er tidligfase, gjennomføringsprosesser, et prosjekt som behandler metoder og verktøy og et for formidling og kommunikasjon.

- Vi jobber med en del caseoppgaver og bruker workshops der partnerne deltar, ofte sammen med eksterne eksperter. Videre gjennomfører vi en større spørreundersøkelse. Hensikten med arbeidet vårt er ikke å levere store rapporter, men at kunnskapen fra prosjektet kan implementeres og brukes ute i bedriftene og hos byggeierne, forklarer Larssen.

I våres arbeidet fire masterstudenter og en doktorgradsstipendiat fra NTNU i prosjektet, i tillegg hadde de ni bachelorstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Det gir et veldig bra tilfang, de er grundige og med denne ressursen kan også bredden i tematikken bli større, sier Bjørberg fornøyd.

Gode tilbakemeldinger

- Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger på tematikken, men det er klart vi er spent på hvordan byggenæringen tar i mot resultatene etterhvert som de foreligger. Tanken er å lage en interaktiv portal der ulike aktører kan klikke seg inn, legge inn hvilken rolle de har og hvilken fase de er i og få veiledning i forhold til hva de må ivareta for bidra til å skape verdier for eiere, brukere og samfunn, avslutter Larssen.