Morten Bru, prosjektsjef, Bunde Eiendom

Hva er deres bidrag til Oscar-prosjektet?

Morten Bru, prosjektsjef, Bunde Eiendom. Foto: Bundegruppen AS

Gjennom å ha levert et stort antall bolig og næringsprosjekter opp igjennom årene, mener vi å kunne bidra med en del kompetanse og erfaring til OSCAR rundt de aktuelle temaene planlegging, gjennomføring og drift/vedlikehold. Internt i konsernet kan vi også trekke på kunnskap fra egen entreprenørvirksomhet, som i betydelig grad bidrar i tidligfase i våre prosjekter. Vi har også tilgang på et nettverk av fagpersoner, som kan bidra til innspill i gode diskusjoner med andre partnere i OSCAR. Våre erfaringer med leietakertilpasninger, forvaltning, drift og vedlikehold vil også være relevant i denne sammenheng      

Hvorfor er dette prosjektet aktuelt for deres bransje?

Tradisjonelt sett er vel vår bransje å regne som relativt konservativ, og vi ser det som helt nødvendig å tenke nytt. Det bør settes betydelig mer fokus på hvordan vi kan tilrettelegge våre bygg for fleksibilitet og tilpasningsdyktighet sett i et lengre tidsperspektiv. For et bygg som kanskje skal være i virksomhet i 50-100 år er det avgjørende at det kan tilpasses endrede rammebetingelser i fremtiden. Med tanke på bl.a. miljøaspektet, ser vi også et stort behov for å se på sammenhengen mellom hvordan vi planlegger og gjennomfører (kontrakts modeller) prosjektene og hvilke konsekvenser dette får for drifts og vedlikeholds situasjonen.

Hva ønsker dere å få ut av prosjektet?  

I tillegg til gode diskusjoner og deling av erfaring med andre partnere, ønsker vi jo selvfølgelig at det kommer noe mer konkret ut av prosjektet. Noe av det viktigste vil være å rette søkelyset mot hvordan vi kan tilrettelegge for at virksomheten(bruker) i et bygg får en optimal produktivitet, sett i et lengre tidsperspektiv. Dette vil igjen bidra til økt verdiskaping for eierne av bygget. I denne sammenheng vil det være behov for å kartlegge hvilken kompetanse man trenger i de ulike faser, hvilke prosesser man bør igjennom, og hva slags gjennomførings modeller som er mest hensiktsmessige.

Hvilke fordeler har man ved at så mange aktører fra ulike bransjer samarbeider?

Vi tror det er en forutsetning for at prosjektet skal bli vellykket, at det er en bred sammensetning av partnere. Med både private og offentlige deltakere får vi en god innsikt i de noe forskjellige strategier og vurderinger som ligger til grunn ved inngang, planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Vi har en god blanding av både teoretikere og praktikere. På den ene siden representert ved forskningsfeltet, i tillegg både planleggere og entreprenører, og til slutt de som forvalter og drifter mer eller mindre vellykkede løsninger i praksis. Med en slik sammensetning vil man kunne trekke med seg det beste fra både teori og praksis.

Trond Olav Stupstad, teknisk direktør, Kruse Smith

Hva er deres bidrag til Oscar-prosjektet?

Trond Olav Stupstad, teknisk direktør, Kruse Smith. Foto: Eirik Dale/Kruse Smith

Kruse Smith bidrar med ressurser i form av kompetanse inn på workshops. Vi mener våre erfaringer er nyttige for OSCAR, da OSCAR og Kruse Smith deler samme visjon for prosjektene vi er med i - verdi for bruker og eier. I tillegg har Kruse Smith en PhD-kandidat på temaet OPS som er et relevant tema for OSCAR. Vi håper hans forskning vil være nyttig for både den praktiske og akademiske delen av OSCAR, og øke kunnskap om OPS som gjennomføringsmodell.

Hvorfor er dette prosjektet aktuelt for deres bransje?

Kruse Smith opererer i både bygg/anlegg og eiendomsbransjen. Kunnskap om hvordan vi kan optimalisere prosesser og gjennomføringsmodeller for å øke verdien for eier og bruker er viktig for vår konkurranseevne. Nye gjennomføringsmodeller krever annen forståelse, fokus og kompetanse. OSCAR prosjektet passer derfor bra for vår utvikling.

Hva ønsker dere å få ut av prosjektet?  

Kruse Smith ønsker å lære av andres erfaringer på hvordan vi bedre kan gjennomføre våre prosjekter. I tillegg er konkrete verktøy vi kan bruke i arbeidet av høy verdi for Kruse Smith. OSCAR har stort fokus på tidligfase, og dette er et område Kruse Smith har mye å lære. Vi er enige i erkjennelsen av at grunnlaget for gode resultater legges tidlig i prosessene, og at riktig kompetanse her er avgjørende.

Hvilke fordeler har man ved at så mange aktører fra ulike bransjer samarbeider?

Vi får en bedre forståelse av hva som ligger i begrepet verdi for de ulike aktørene. I tillegg kan utveksling av erfaring bidra til bedre samarbeidsklima og felles mål i fremtidige prosjekter. Vi tror på at deling av kunnskap innenfor trygge rammer fremmer konkurransekraft.

Siri Bakken, sivilarkitekt, MNAL, NSW, NTNU

Hva er deres bidrag til Oscar-prosjektet?

Siri Bakken, sivilarkitekt, MNAL, NSW, NTNU. Foto: Trine Hisdal/Tinagent

Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig as er et kontor med ca. 50 ansatte i Oslo, Hamar og Svolvær. Som kontor er vi opptatt av å delta i bransjeforskningen for å bidra til et felles løft, men like mye fordi dette gir mye tilbake til vårt virke i kontoret. For tiden er vi med i flere forskningsprosjekter.Bidraget vårt inn i Oscar-prosjektet er både å delta som sparringspartnere i prosessutviklingen og dessuten stille med referanseprosjekter der problemstillingen er aktuell.

Hvorfor er dette prosjektet aktuelt for deres bransje?

Arkitekt er helt sentral gjennom hele prosessen fra oppstart til ferdigstillelse av byggene. I tidligfasen skjer mye av verdiskapningen; potensialene belyses, strategier bestemmes og investeringsbeslutninger tas. Deretter kobles fler og fler aktører i næringskjeden på, og det ferdige bygg er resultat av et stort samarbeidsprosjekt mellom aktører med ulikt fokus og funksjon i prosjektet og som er helt avhengige av hverandre.

Det er imidlertid et savn ved dagens innkjøps- og kontraktsmodeller at prosjektteamet fases helt ut av prosjektet i det øyeblikket nøkkelen står i døren. Alle går hvert til sitt, brukeren overtar og vi krysser fingrene for at bygget fungerer godt for dem fra dag én – men også over lang tid. Spørsmålene som Oscar-prosjektet stiller er derfor svært relevante for oss som arkitekter.

Hva ønsker dere å få ut av prosjektet?                                                                                               

Det ligger mye kompetanse i et ferdigstilt prosjekt, og grunnen til at vi valgte å delta i Oscar-prosjektet er å være med å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av prosessene og kan ta i bruk denne kompetansen. Som arkitekter er vi opptatt av å bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom hele byggets levetid. Vi ønsker å heve kompetansen i forhold hva vi bør fokusere på i tidligfasen for å gi eier og bruker - og også samfunnet - mest mulig merverdi.

Hvilke fordeler har man ved at så mange aktører fra ulike bransjer samarbeider?                         

Som kontor har Narud Stokke Wiig arbeidet mye med større og komplekse byggeprosjekter med mange aktører fra hele næringskjeden involvert. Dette dreier seg både om prosjekteringsteamet med byggherre/prosjekteiere, tverrfaglige rådgivere, utførende og brukere. For å belyse og videreutvikle prosessene i byggebransjen, er det viktig at hele næringskjeden deltar.