Av: Jomar Talsnes Heggdal, Næringspolitisk rådgiver, Byggenæringens Landsforening (BNL)

I fjor høst samlet Byggenæringens Landsforening (BNL) landets skarpeste hoder for å se på muligheten til å enes bredt om et felles veikart for digitalisering av byggenæringen. Drøyt 14 dager senere la BNL, buildingSMART og Bygg21 frem forslag til mandat og en plan for arbeidet. Sentralt i arbeidet er de mange pågående, gode initiativene innenfor digitaliseringen av den norske byggenæringen. Målet er i korte trekk å samle og koordinere disse bedre. Det er også et mål å dra i gang digitaliseringen på de feltene som fortsatt henger etter.

Byggenæringen står foran et veiskille. Overgangen til digitaliserte prosesser er avgjørende for å skape nødvendig effektivisering og lønnsomhet. Ikke minst for å møte konkurransen fra utlandet. En konkurranse vi vet kommer. For at overgangen til digitalisering skal gå raskt og smertefritt, er det avgjørende at vi som næring beveger oss samlet. 

Større kake - mer å dele

Én tredje del av omsetningen i BAE-næringen kommer fra offentlige innkjøp. En mer effektiv og produktiv næring vil øke utbyttet ved disse kjøpene, samtidig som det vil redusere miljøbelastningen både lokalt og globalt. Digitalisering av byggeprosessene vil dessuten muliggjøre økt dokumentasjonen av leveranser og leverandører. 

Mange pilotprosjekter har vist at det er fullt mulig, men det brede løftet for byggenæringen har så langt uteblitt. En bred digitalisering vil heve kvaliteten på offentlige innkjøp og muliggjøre kontroll og ytterligere krav til digitalisering og systematisk dokumentasjon i næringen. Digitalisering av næringen er et langsiktig arbeid, men for å lykkes er det viktig at utgangspunktet er bredt forankret og faglig begrunnet. 

Felles plattform

Ulike problemer krever ulike løsninger. Det må derfor lages en «grunnmur» hvor infrastrukturen er til stede for å sikre god informasjonslogistikk. I dette ligger det standardisering og tilgang til data som er av allmenn interesse. Det må utvikles og forvaltes åpne standarder og lovverket må endres slik at det er mulig å kommunsiere på en maskinlesbar form.

Digitaliseringen trenger også noen verktøy. Algoritmer og tjenester som kommuniserer på samme felles infrastruktur. Det må legges til rette for at både offentlige og kommersielle tjenester og produkter kan utvikles, slik at informasjonsflyt blir så sømløs og korrekt som mulig. Det er  i denne sammenhengen viktig at også kompetansebygging og utdanningssytemene blir styrket. Bare på den måten skan vi sikre god utnyttelse av den digitale grunnmuren. 

Penger - en viktig drivkraft

På toppen av den grunnmuren og reisverket vi nå skaper vil det være rom for kommersialisering. De digitale plattformene tas i bruk i næringen. Bedriftene i verdikjenden kan bygge konkurransefortrinn ved å benytte digitale prosesser, og på den måten bidra til  innovasjon av nye tjenester og produkter for næringen med et kommersielt potensial, her hjemme og internasjonalt.

Per i dag er mye av digitaliseringen forbeholdt ildsjeler og pioneerer. For at hele næringen skal kunne dra nytte av alle de positive effektene digitalisering gir, må flere felles løsninger utvikles, kompetansen må heves og terskelen for å ta i bruk digitale løsningen senkes. 

Bare sammen kan vi løfte den store, norske byggenæringen inn i en digital fremtid. Dette løftet starter nå.