Trafikkmønstret er i stadig endring, noe som preger måten folk beveger seg i bygget på – både inn og ut, og opp og ned.

- Ofte dimensjoneres heiser etter erfaring fra tidligere bygg, eller hva man ut i fra den daværende situasjonen opplever som korrekt – uten en helhetsvurdering. Når bygget er tegnet og kjernen er definert, er det vanskelig å gjøre endringer. Kostnaden på løsningen vil bli vesentlig høyere enn hva det koster å investere i en grundig trafikkanalyse tidlig i prosjektet, forklarer Arild Fladseth i HS Consult AS.

Gjennom en grundig trafikkanalyse vil det mest ideelle heissystemet kunne implementeres, og arkitektene kan tilpasse heisene i bygget allerede på skissestadiet.

Fladseth forteller at de opplever ofte å komme inn i prosjekter hvor det allerede er lagt så mange føringer at det nesten er umulig å få gjort ting ordentlig. Konsekvensen av dette er et heissystem som er for lite i forhold til trafikken, som igjen gir køer og lang ventetid grunnet for lav kapasitet.

Trafikkmønster i endring

Vanene våre er ikke som før i tiden, og det setter sitt preg på trafikksystemet i bygg. Et nytt bygg i dag kan ha behov for et helt annet heissystem, enn det hadde for ti år siden. Bil og sykkelparkering medfører fordeling av inngangstrafikk over flere etasjer, dette kompliserer trafikkmønstret og krever større heiskapasitet.

- Grundigere analyse må legges til grunn. For ti år siden syklet for eksempel færre til jobb, på enkelte bygg ser vi det er over 10 % som sykler og dermed benytter garasje. Heisbehov som følge av bil og sykkeltransport kan dermed omfatte 15 % av populasjonen. Høyden og antall etasjer som følge av parkering vil være med på å påvirke det mest ideelle systemet, lunsjaktiviteten er sterkt endret med kantineløsninger. Dette er eksempler på viktige momenter som må avveies for å kunne identifisere den beste løsningen, og som endrer seg i takt med folks vaner, forteller Fladseth.

Full uttelling i BREEAM-evalueringen

Da bygget til Avantor i Nydalsveien 28 skulle rehabiliteres, prosjekterte HS Consult heisløsninger og Reber Schindler Heis AS (RHS) stod for totalleveransen av heisene med sitt moderne og effektive styresystem. Prosjektet omfattet et eksisterende bygg på 14 etasjer, og et tilbygg i en komplisert struktur.

- Prosjektet var utfordrende med et høybygg på 14 etasjer, opprinnelig med 2 heissjakter, sidebygg med separate heiser og delvis samkjøring. Trafikkanalysen i forkant var vesentlig for å kartlegge hvilket heissystem som ville gi det beste resultatet, sier Fladseth.

Trafikkanalysen som ble gjennomført i forkant viste at det var behov for fire heiser med et tradisjonelt styresystem i høybygget, en betydelig utfordring bygningsmessig i et bygg med to forholdsvis smale heissjakter.

- Konklusjonen etter nytt design, trafikkanalyse og BREEAM evaluering falt på en ny heisgruppe med tre heiser og et spesielt egnet styresystem. Reber Schindler Heis AS leverte sitt moderne styresystem «Schindler PORT» destinasjonsvalg, som sammen med integrert kortstyring og adgangskontroll har ivaretatt effektiviteten og transportbehovet på en optimal måte, både økonomisk, energiøkonomisk og funksjonelt.

Fordelaktig analyse

For å optimalisere effektiviteten i bygget og velge riktig heisdesign, er det nødvendig å gjennomføre en god profesjonell trafikkanalyse.

- Kompetansen på prosjektering av heis er tilstedeværende og tilgjengelig. Utfordringen er å sikre at denne kompetansen blir innhentet og benyttet på et tidligere stadium i byggeprosessen. En liten kostnad tidlig i prosjektet vil redusere totale kostnader vesentlig, samt gi en bedre transportløsning ved ferdig bygg, avslutter Fladseth.

FAKTA

En trafikkanalyse og heisdesign må ta hensyn til:

  • Populasjon i bygget (normalt legges maksimalbelastning til grunn i en tidlig fase)
  • Behov for varetransport
  • Parkering for biler, sykler og dermed antall innganger på ulike plan
  • Trafikk inn og ut, samt lunsjtrafikk
  • Universell utforming
  • Ved høye bygg (åtte etasjer/23 meter) skal det normalt være «brannmannsheis»

Heis med destinasjonsvalg:

  • Heissystemet med destinasjonsvalg har trykkfølsomme LCD skjermer i alle etasjer
  • Passasjerene velger etasjen de skal til og tildeles en bestemt heis
  • Passasjerene fordeles effektivt til heiser som skal til riktig etasje
  • Destinasjonsvalg medfører færre stopp per tur og dermed vesentlig kortere intervall