Det er Norsk Bolig- og Byplanforening som har kåret Straume sentrum, ved Fjell kommune og Sartor Holding AS til vinner av prisen. «I utviklingen av Straume sentrum har Fjell kommune og Sartor Holding vist forbilledlige løsninger på utfordringer som svært mange norske byer og tettsteder har til felles», skriver Norsk Bolig- og byplanlegging på sine hjemmesider.

- Det var en stor ære for oss å motta denne prisen i begynnelsen av november. Straume sentrum var en av elleve nominerte og juryen hadde vært enstemmig da utnevnte oss som vinner, forteller Ernst Einarsen som er administrerende direktør i Sartor Holding AS.

- Tidligere fremsto kjøpesenteret som en stor innadvendt industribygning, mens det nå har blitt en åpen bystruktur i området her. Det var nettopp dette som juryen likte og mente at vårt prosjekt var et foregangsprosjekt som viser hvordan en vellykket sentrumsutvikling kan gjøres, sier Thomas Skålnes som er som er direktør på Sartor Storsenter.  

Godt begrunnet

Norsk Bolig- og Byplanforening påpeker at det er vanlig at viktige arbeidsplass- og besøksintensive funksjoner legges på utsiden av byer og tettsteder. Samt at det i stedet for utvikling av en ønsket bystruktur, med byliv i offentlige gater og byrom, ofte blir vedtatt mer introverte og store kjøpesentre omgitt av veianlegg og restarealer utenfor sentrumsgrensene. Foreningen skriver videre i sin begrunnelse at:

«I Straume sentrum er det gjort helt andre veivalg. Også her var utgangspunktet et tradisjonelt og lukket kjøpesenter, men gjennom et tett og aktivt samarbeid mellom senteret og kommunen er det nå under utvikling et utadvendt og urbant område. Felles motto for arbeidet er «fra kjøpesenter til by» og hovedgrep i utviklingen er å skape en ny bystruktur som gir nye byrom og åpner for liv mellom husene og et mangfold av aktiviteter gjennom blandet arealbruk.»

De trakk også frem at Straume sentrum har vært et forbilde i å holde stø kurs i gjennom hele prosessen fra de overordnede fylkesdelsplaner, kommunale planer til den konkrete gjennomføringen. De peker også på at man i utviklingen av området har hatt et høyt ambisjonsnivå hvor det har blitt gjennomført store strukturelle endringer i forkant av etableringen av nye bygg, samt at fremdrift og gjennomføringskraften har vært imponerende.

Sentrumsutviklingen bidrar til å forsterke strileidentiteten

På 1960 og 70-tallet var «stril» et begrep som de færreste ville vedkjenne seg, men det er ikke slik lenger. Sosialantropologen Alf Helge Greaker har skrevet en interessant masteroppgave om hvordan urbanisering påvirker lokalsamfunnet. Til Vestnytt sier Greaker:

– Basert på tidligere forskning, skulle man tro at urbaniseringen ville fortrenge strileidentiteten, men mine funn viser det stikk motsatte, sier han.

- Vi er opptatt av strilebegrepet på Sotra. Sosialantropologen fant at urbaniseringen har ført til at de som bor her føler en sterkere tilknytning til stedet og at det derfor bidrar til å forsterke strileidentiteten. De som flytter ut hit begynner også å kalle seg striler, og vi syns virkelig det er artig at måten vi utvikler stedet på fører til at flere vil kalle seg stril, avslutter Einarsen.