Av: Jørn Grøstad, Daglig leder  Byggmester Forsikring AS

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom forbrukere og næringsdrivende i forbindelse med oppføring av nye boliger, salg av bolig under oppføring eller større ombyggingsarbeider med boligformål. Dette betyr for deg som utbygger at du også må stille garanti overfor forbrukeren når du har prosjekter i egenregi og selger før ferdigstillelse. Garanti i henhold til §12 i bustadoppføringslova er ufravikelig, men vær også oppmerksom på at utbyggere ofte forplikter seg gjennom kontrakt til å stille andre typer garantier.

Forskuddsgarantier

«§ 12-GARANTIEN» OG BUSTADOPPFØRINGSLOVA § 47

Det er den lovpålagte «§ 12-garantien» du som utbygger må stille for oppfyllelse av dine kontraktsforpliktelser overfor forbrukeren. I tillegg kan du ha behov for forskuddsgarantier dersom de ønsker å ta forskuddsbetalt fra boligkjøperne. Sistnevnte reguleres av bustadoppføringslova § 47. Dersom forskuddsbetaling praktiseres er det 10 prosent som er vanlig å innhente.

Det er viktig å presisere at det kun er behov for forskuddsgaranti dersom forskuddet utbetales til deg som utbygger. Det er ikke krav om garanti for forskudd som kreves inn av eiendomsmegler og står på meglers klientkonto.

Avtale om garantistillelse

Vanligvis avtales det garantistillelse mellom utbygger og entreprenør. Når entreprenøren stiller garantier for sine kontraktsforpliktelser, inkludert utførelse og reklamasjonsansvar, vil du som utbygger vanligvis stille en garanti for dine forpliktelser overfor entreprenøren, altså betaling. Dette er regulert i gjeldende norske standarder.

Rådfør deg med en leverandør av garantier før kontraktsinngåelse med entreprenør og salgsstart for prosjektet. Det kan ha stor betydning for økonomien underveis i prosjektet og resultatet når prosjektet er ferdigstilt.

På bloggen til Byggmesterforsikring kan du lese flere interessante saker: blogg.bmf.no