Etter krigen var det et fundamentalt behov for boliger. I perioden fra 1960 til 1990 endret summen av de som utgjorde en og to personer per husstand seg fra 37,5 prosent til 60,6 prosent av den totale befolkningen. I tillegg til generell boligmangel var derfor økningen i antall enslige den store driveren. I samme periode og spesielt i tiden etter 1990 har Norge hatt en enorm økning i velstanden, noe som har utløst økt antall kvadratmeter bolig per beboer. Fundamental[1]- og preferanseanalyser[2] viser, riktig nok med en noe flatere kurve, at det er grunn til å tro at boligetterspørselen i fremtiden vil fortsette. For Romerike vil beliggenheten mellom Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen forsterke dette bildet ytterligere.

I 1946 da BORI BBL ble stiftet var folketallet i de 13 kommunene på Romerike 85 398. I dag[3] bor det 270 336 innbyggere på Romerike. I 2040 viser Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin middelprognose at det vil være 358 051 innbyggere på Romerike. Dette utgjør en befolkningsvekst på 87 715, som utgjør 3655 nye innbyggere hvert år. Dersom vi legger til grunn at det bor 2,2 person[4] per bolig, er det behov for 1660 nye boliger per år på Romerike.

Prisene på boliger har steget kraftig de siste årene. Prisstigningen viser at det ikke er balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er en akkumulert historisk underdekning, det bygges for lite boliger i forhold til befolkningsveksten og i tillegg kommer demografiske endringer i befolkningen. Når vi historisk ser at SSB gjennom årene flere ganger har oppjustert befolkningsprognosene for Romerike er det grunn til å tro at befolkningsveksten blir enda høyere. I sum gir dette, for fremtidige boligkjøpere, en selvforsterkende og vond prisspiral. Fortsetter denne lave utbyggingstakten og høye prisutviklingen, vil det bli svært tungt for de som skal inn i boligmarkedet i årene som kommer.

Hovedflyplassen på Gardermoen, som åpnet 8. oktober 1998, er sammen med en godt utbygget hovedinfrastruktur innenfor vei og bane selve motoren i den regionale utviklingen. Ullensaker kommune har siden flyplassen åpnet vokst fra 19 150 innbyggere til i dag 34 189 innbyggere. En befolkningsvekst på 79 prosent over de siste 18 årene. Skedsmo kommune har vokst fra 37 770 til 52 522 innbyggere. En befolkningsvekst på 72 prosent i samme periode.

For de to største regionsentrene Jessheim og Lillestrøm forsterkes boligetterspørselen ytterligere for sentrumsnære boliger (leiligheter) gjennom den pågående urbaniseringen i samfunnet. For Romerike betyr dette at det er behov for minst 2000 nye boliger hvert år de neste 25 årene. Hovedtyngden av disse boligene vil bli etterspurt på Jessheim og i Lillestrøm-området. På Romerike vil det frem til 2040 derfor være behov for cirka 50 000 nye boliger, som med tilhørende befolkningsøkning tilsvarer en middels ny norsk by. Tilrettelegges det optimalt for industri, arbeidsplasser og boligbygging kan veksten bli betydelig større.

Norges Bank har flere ganger uttrykt sin bekymring for at lav rente, som er nødvendig for å holde industrien og etterspørselen i samfunnet i gang, gir høyere boligpriser.

Beskatningen av bolig, og spesielt sekundærbolig for utleie, er betydelig skjerpet de senere årene, noe som gir dyrere bokostnader for alle grupper uavhengig av om du eier boligen eller leier. Endringene i skattesystemet må betraktes som symptombehandling av utfordringene – ikke løsningen.

Romerike er attraktivt og innbyggertallet vokser, men så lenge sentral og lokale myndigheter primært symptombehandler gjennom skjerpet skattlegging og ikke lykkes med å tilrettelegge slik at det blir balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger, må boligeierne i pressområder betale dyrt og Romerike får ikke den veksttakten som er berettiget.

 

 

[1] Prisstigning ut fra tilbud og etterspørsel.

[2] Velstandsutvikling (økning i bruttonasjonalproduktet) med påfølgende økt kjøpekraft.

[3] Pr 1.4.2016

[4] Landsgjennomsnitt ifølge SSB pr 1.1.2015.