Da hovedbygget i Ruseløkkveien 26 sto ferdig på slutten av 1960-åra, var det nok et veldig moderne bygg for sin tid. I løpet av de snart 50 årene som har gått siden da har det skjedd mange forandringer og påbygninger underveis.

- Bygget bærer preg av at det er foretatt en del klatting og mange steder kan bygget by på både det beste og det verste fra hvert tiår rent arkitektonisk, smiler Tore Ulvin som er prosjektsjef eiendom i Storebrand.

- Vi har jobbet mye med å vurdere løsninger som innebærer rehabilitering av det eksisterende bygget, men etter en samlet vurdering velger vi heller en løsning der det gamle bygget rives og at vi bygger et helt nytt bygg isteden.

En utfordring er takhøyden i det eksisterende bygget:

- Etasjehøyden er 2,90 meter fra dekke til dekke, da blir det ikke plass nok til de tekniske installasjonene vi trenger for å få bygget klassifisert som et BREEAM-NOR Excellent-bygg. I dag bør etasjehøyden ideelt sett være 3,65 for å få plass til alle installasjonene. De tekniske systemene vi har i bygget i dag bærer også preg av tidens tann og det er flere ting ved dagens systemer som ikke er gode nok. Skulle vi rehabilitert ville vi nok kastet ut det aller meste, fortsetter Ulvin.

 

Ikke endelig besluttet

Det er Storebrand Livsforsikring som tar den endelige beslutningen om de skal realisere prosjektet:

- Etter at vi har gått igjennom alle alternativene skal det mye til at dette ikke blir realisert. Men den endelige beslutningen om nybygg eller rehabilitering vil først foreligge når styret i Storebrand Livsforsikring har fattet et positivt styrevedtak, sier Ulvin.

Dagens bygg er på 59 500 kvadratmeter, mens det nye bygget blir cirka 8 000 kvadratmeter større. Det blir mere kontorarealer og mindre handelsarealer i det nye prosjektet, og det vil også inneholde en ekstra underetasje. Bygget blir en del høyere enn det eksisterende, noe som først og fremst skyldes større etasjehøyder, så selv om bygget blir ganske mye høyere enn i dag er det bare prosjektert én bruksetasje mer enn det er i dagens bygning.

 

Nye akser

Prosjektet vil åpne kvartalet for fotgjengere hvor aksen fra Solli Plass ned til rådhuset åpnes, det samme gjør den diagonale aksen fra Aker Brygge.

- Vi lager en glasskonstruksjon som gjør at det blir åpent i midten. I diagonalen som går fra Solli Plass til rådhuset kan du da gå under åpen himmel, mens det er et overbygg over diagonalen som går fra Aker Brygge til Ruseløkkveien, forklarer Ulvin.

Det legges til rette for byliv, handel og bevertning på gateplan:

- Servering og matkonsepter er blant de tingene som vi ønsker å fylle førsteetasjen med for å skape liv i området. Men det kan også være aktuelt å leie ut til en matbutikk her, fortsetter han.

Sammen med at ny bygningsmasse utføres med høy arkitektonisk kvalitet tilføres byområdet en verdifull revitalisering, sammen med de andre prosjektene som er under planlegging og utføring i området.

 

Fremtidsrettet miljøbygg

Ruseløkkveien 26 skal bli et fremtidsrettet miljøbygg med høy kvalitet. Det planlegges med moderne konstruksjoner, grønne tak, store vindusflater, solceller og energibrønner i fjellgrunnen.

Bygget skal være på passivhusnivå når det kommer til energieffektivitet. Sentrale grep er for å løse dette er å bygge et energieffektivt klimaskall og sørge for optimale vindusløsninger for å optimere dagslys i bygget. Samtidig er det viktig med effektiv solskjerming for å redusere energibruk til kjøling.

Bygget skal ha energiforsyning med lavt klimagassutslipp en måte å løse dette på er å lage energibrønner i grunnen. Slike energibrønner gir kjøling på sommeren og brønnene kan lades med energi som kan brukes for vinteroppvarming. Ved å gjennomføre disse tiltakene vil byggets energibruk reduseres fra 225 kWh per kvadratmeter per år til 120 kWh. Det tilsvarer en reduksjon på 47 prosent.

 

Planlagt ferdigstillelse i 2021

- Hvis alt går etter planen kan vi starte riving i januar 2018. Byggetiden er på cirka tre år, så vi regner med å kunne ha bygget ferdig i første kvartal 2021. Når vi skal rive og bygge nytt midt i Oslo sentrum så krever det en del planlegging fordi det er trangt, men det lar seg løse. I 2021 vil Ruseløkka skole være ferdig, det vil også det nye Nasjonalmuseet og vårt bygg, og da vil området på mange måter fremstå som en helt ny bydel.