Øystein Fredrik Thorup, Administrerende direktør. Foto: Marte Garmann.

Terje Løvold, Prosjektdirektør. Foto: Marte Garmann.

Tradisjonelt har Nydalen som område blitt definert som de gamle industriområdene langs og delvis over Akerselva mellom Bjølsen og Ring 3. Transformasjonen av Nydalen startet på begynnelsen av 1990-tallet med vedtak av kommunedelplanene for Nydalen og Akerselva Miljøpark. I dag er det bygd ut ca. 550 000 kvadratmeter med kontor, næring, undervisning og bolig i nord-sydaksen langs Akerselva.  

Stort plusstegn

T-baneringen ble vedtatt på slutten av 1990-tallet og Nydalen T-banestasjon åpnet i 2003. Dette åpnet mulighetene for en høyere utnyttelse av området. I tillegg gror Nydalen mer og mer sammen med naboområdene rundt Storo, og det er naturlig i den videre utvikling å se på den viktige øst-vestaksen mellom Nydalen og Storo.

– De to aksene danner et stort pluss­tegn med Gullhaug torg som midtpunkt. Dette har vi gitt navn og inspirasjon for Avantors nye ”Masterplan Nydalen +”­,  sier prosjektdirektør i Avantor,  Terje Løvold.

I kommuneplanen ”Oslo mot 2030” tas det opp hvilke utfordringer byen står foran de neste 16 årene, blant annet med 200 000 nye innbyggere.  Avantor vil gjennom sin masterplan se på hva selskapet kan gjøre i Nydalen for å bidra til å oppfylle politikernes visjoner for fremtidens Oslo.

– Et sentralt element i den nye kommuneplanen er vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting. Vi har jobbet med å identifisere vekstpotensialet i Nydalen, og der har vi kommet frem til at det er større enn de fleste er oppmerksomme på, sier administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor.

Han viser til at Nydalen er et sentralt knutepunkt som ligger like ved et annet sentralt knutepunkt,  Storo.  Ved å knytte disse sammen, kan man få veldig god utnyttelse av tog, trikk og buss.

Smart, trygg og grønn

Avantor har på eget initiativ jobbet med sin masterplan, men de har lagt vekt på å følge kommunens visjoner og grunnverdier.

– I kommuneplanen heter det at utviklingen skal være smart, trygg og grønn. Dette er helt sentrale verdier for oss også, sier Thorup.

– Mange må bidra for at kommunens visjoner skal oppfylles, og dette skal gjøres innenfor byens grenser. Derfor er fortetting innenfor det som er dagens by helt sentralt. Dette innebærer blant annet noen høyere bygninger i sentrum av Nydalen,  forteller Løvold.  

Klar for neste fase

Med langsiktig eierskap, tydelig tilstedeværelse og strategisk spisskompetanse har Avantor bygget et helt lokalsamfunn ved Akerselva.

– Men vi er langt fra ferdige. Nå er Avantor klar for neste fase. Utfordringen blir å innpasse boliger i et område med så mye næringslokaler. En del av bebyggelsen fra 1980- og 1990-tallet er i løpet av et 10–15-årsperspektiv moden for utskiftning. 

- I tillegg er deler av den historiske bebyggelsen i dag bedre egnet til transformasjon og ombygging til boliger enn til fortsatt næringsdrift. Vi ønsker blant annet å gjøre om noen av disse til studentboliger. Det er viktig å skape mer liv i Nydalen også etter klokken 16,  sier  Thorup.

Økt kollektivtrafikk

– Oslos vekstprognoser innebærer tilflytting i stort omfang. Dette er tilflyttere som ikke bare forventer at byen skal være bosted og arbeidsplass,  men også en urban, sosial arena for menneskelige møter og livsutfoldelse,  forteller Løvold.


Avantor har engasjert arkitektkontorene MAD arkitekter og danske COBE.  Målet er å skape en vital og levende bydel som knytter til seg omkringliggende områder som Storo, Grefsen og Bjølsen via gode og trygge gang- og sykkelveiforbindelser og en helhetlig byvev. 

Dette handler i stor grad om å supplere arbeidsplasser med kulturtilbud,  servicefunksjoner og ikke minst betydelig boligutvikling. 

I dag er det ca. 12 000 personer som kommer inn og ut av T-banen i Nydalen hver dag.  Det er viktig at kapasiteten økes,  og det har Ruter lovet å gjøre.  Tilgjengeligheten vil i tillegg øke når Lørenbanen åpnes.