Rapporten har fått navnet KVU Oslo - Navet og de som har laget rapporten har hatt som sitt mandat å finne ut hva slags kollektivtilbud som må utvikles i Oslo omegn slik at økningen i persontrafikken kan løses ved hjelp av kollektivtrafikk, gåing og sykling, uten at biltrafikken øker.

Positivt for Hovinbyen

Det er spesielt tre viktige transporttiltak som blir viktige for Hovinbyen. Konseptvalgutredningen åpner for en ny trikkerute som skal gå på strekningen Bryn-Økern-Sinsen. Det foreslår også en ny trikkelinje langs Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass–Helsfyr–Bryn for å gi en bedre tverrforbindelse i indre by. Ny jernbanestasjon på Breivoll og det som kalles S-bane i Groruddalen er også blant tiltakene som foreslås.

Dagens lokaltog skal utvikles

I følge rapporten skal dagens lokaltog utvikles til å bli et S-banesystem. S-bane er en «storbybane» beregnet for betjening av markedene med relativt korte reiser på ti-tretti minutter i Oslo og de nærmeste områdene innenfor Asker, Lillestrøm og Ski. Togene skal kjøres på jernbanespor og ligner på metro med mange dører for rask av- og påstigning. Vognene har hverken toaletter eller kioskautomater, noe som gir lavere driftskostnader og bedre kapasitet.

Befolkningsveksten fremtvinger tiltak

Konseptvalgutredningen tar utgangspunkt i at befolkningsveksten i Oslo og Akershus er forventet å øke fra dagens 1,2 millioner innbyggere i 2014, 1,5 millioner i 2030 og øke med ytterligere 300 000 personer til 1,8 milloner i 2060. Skal vi ta unna denne veksten trengs det mange og gode tiltak.

For å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken, har det avgjørende betydning å få til en arealbruk i hele hovedstadsområdet som bygger opp om utviklingen av et effektivt og attraktivt kollektivtilbud.

I dette bildet er det blant annet planlagt for at Asker, Sandvika, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås blir regionbyer og utvikles til regionale knutepunkter for bane og buss.

Fordeler for de som reiser kollektivt

Formålet med planen er å gi de reisende en kollektivtrafikk med hyppigere avganger og enklere omstigninger. Samtidig må de nye kollektivløsningene ha nok plass til å ta trafikkveksten og opprettholde påliteligheten. Mange steder vil reisetiden gå ned, og det legges også stor vekt på at det etableres gode tverrforbindelser i Oslo.