Av: Eystein C. Husebye - daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening, NBEF

Mye oppmerksomhet er rettet mot svart arbeid, useriøse bedrifter og synkende produktivitet. Da ESA dømte den norske godkjenningsordningen i strid med EUs tjenestedirektiv, ble byggenæringen redd for økt konkurranse i det norske markedet og nedsatte et hurtigarbeidende utvalg som i rapporten «Enkelt å være seriøs» tar til orde for strengere regler, økt offentlig tilsyn og kraftigere sanksjoner mot de useriøse.

Ingen fra byggherresiden var med i utvalget, selv om tiltakene som foreslås åpenbart påvirker oss.

Vår manglende deltakelse i utforming av rammebetingelser har blitt et mønster: For å utforme planene til FoU-satsningen Bygg21 er det nedsatt et styre som består av tolv personer fra leverandørsiden og en person fra bestiller-/byggeiersiden.

Før sommeren sendte NBEF derfor et brev til statsråd Jan Tore Sanner der vi spurte «Skal byggeier ha en rolle i Bygg21?». I svaret heter det at «Bygg21 skal omfatte alle ledd i verdikjeden, inkludert eiersiden. Når departementet bruker begrepet byggenæringen i forbindelse med Bygg21 innbefatter dette derfor hele bygge- og eiendomssektoren».

Dette krever et økt engasjement fra oss som kanskje ikke ser oss som en del av «byggenæringen». Byggene er ikke til for seg selv, og bestiller (også kalt kunden) har ikke som oppgave å beskytte en norsk leverandørindustri. Samfunnsoppdraget vårt er å skape verdi for eier og bruker.

Sover eiendomsforvalteren i timen?

I den norske organisasjonsfloraen er leverandørsiden godt organisert med store ressurser. Næringen eiendomsforvaltning utgjør i følge «Et kunnskapsbasert Norge» ca 40.000 selskaper som til sammen omsetter for mer enn 120 mrd NOK. Til tross for dette er det likevel et sørgelig faktum at vi som representerer eier og forvalter har små organisatoriske ressurser og en spinkel stemme i det offentlige ordskiftet.

NBEF er enig at regelverk skal ivareta viktige samfunnshensyn som helse, miljø og sikkerhet – og skape like konkurransevilkår, men dette bør etter vårt syn balanseres med andre virkemidler for å legge til rette for innovativ verdiskaping. Økt bestillerkompetanse er pekt på som en viktig del av løsningen.

Vi trenger bedre verktøy og har pekt på at det viktige arbeidet DIFI gjør gjennom sin portal anskaffelser.no bør forsterkes og at etablering av et åpent ratingsystem ala den danske ordningen www.byggeevaluering.dk bør utredes. For å få mer markedsorienterte og verdiskapende rammebetingelser trenger vi flere aktive eiere og forvaltere som engasjerer seg i vårt næringspolitiske arbeid. Eiendomsforvalteren må våkne!

Digitalisering betyr utfordringer og (store) muligheter

Mangel på bestillerkompetanse og for slappe kvalitetskrav er en mulig forklaring på lav produktivitet i norsk BAE-sektor. Det finnes store muligheter for å oppnå "mer med mindre" dersom vi er villig til å sette tydelige mål, tenke helhetlig og innretter virkemidlene for kvalitet og funksjonelle løsninger.

I vårt innspill til Produktivitetskommisjonen pekte vi på at den fragmenterte BAE-sektoren er håndverkspreget og leverandørstyrt, med store potensialer for bedre prosesser og økt industrialisering. Behovet for beslutningstøtte for LCC, brukermedvirkning og kundeorientering bidrar til å fremtvinge bruk av digitale verktøy basert på åpen BIM. Myndighetenes arbeid med ByggNett og digital byggesaksbehandling vil også gi denne utviklingen drahjelp.

For å forbedre produktiviteten, øke verdiskapingen og gjøre byggenæringen til en attraktiv sektor å jobbe i trenger den deg som en krevende og lærevillig kunde.