Vi er en av de hurtigst voksende byene i Europa. Aldri før har så mange bodd i by. Aldri før har så mange ønsket å bo i by. Og det kommer altså til å fortsette. Da er spørsmålet: Når vi vet dette, hva gjør dette med oss?

Vi må i hvert fall tenke smart og utvikle byen kompakt. Ved å la byen vokse innenfra og utover, og bygge tettere ved kollektivknutepunktene og i stasjonsnære områder legger vi til rette for nettopp dette.

Det sier seg selv at vi har en stor oppgave i å håndtere og utnytte potensialet veksten gir og det sier seg selv at vi må bygge flere boliger nettopp av den grunn. Men hva slags by skal vi bygge? Er vi villige til å være med på den nødvendige fortettingen, eller vil vi helst bo i hus med hage hele gjengen?

Bo smart

Sistnevnte er en utopi i en tett, smart og innovativ by. Selvsagt skal vi ha gode, grønne uterom. For å få lykkes med å utvikle en fremtidsrettet storby må vi bygge smart ved først og fremst å tilrettelegge for et økt antall boliger ved viktige kollektivknutepunkter og sentrale stasjonsnære områder, samtidig med legger til rette for og tiltrekker flere og nye typer arbeidsplasser innenfor bygrensen. I tillegg kan vi gjennom ny teknologi legge opp til samhandling på tvers, smart energiforbruk og bærekraftig byutvikling. Vi må både bo smart og jobbe smart.

Ethan Kent, som leder det FN-finansierte «project for public spaces» sier blant annet at de mest vellykkede urbane stedene i verden preges av høy tetthet av ulike type attraksjoner, samt mangel på p-plasser. Bjørnar Johnsen har flere ganger sagt at vi må bygge mer by og mindre forstad. Han mener at «mye av det som i dag bygges i Oslo er fortsatt ren forstadsbebyggelse - eneboliger, rekkehus og frittstående blokker».

Høyere og tettere

Begge disse perspektivene er interessante i videre byutvikling av Oslo.

Høyere og tettere, ja jeg tror vi må dit. Vi må det fordi det er miljøvennlig. Vi må det på grunn av arealknapphet, og vi må det fordi vi ikke vil bruke alt arealet på bakkeplan til boligbygg. Vi skal jo også skape steder og møteplasser som gir grobunn for robuste fellesskap og som gir oss de møteplassene vi trenger. Det krever høy kvalitet på byrom, parker og gatemiljø. 

En by i vekst, et mer mangfoldig Oslo, vil også kunne tiltrekke nye næringer og arbeidsplasser, øke Oslos attraktivitet og gjøre oss mer konkurransedyktige i tøffere økonomiske tider.  Jeg mener at det er bra og naturlig at Oslo vokser. Et økt innbyggerantall med flere som bor, jobber og skatter i byen er også bra for byens økonomi.

Byen for de mange

Å bygge nok boliger er Oslos største byutviklingsoppgave. Og det handler ikke bare om tallenes tale. Det handler om folk. Om de som bor her og de som skal bo her. Om livsløpet. Om byen med plass til alle. For Oslo skal være byen for de mange, ikke byen for de få.