Av: Øystein Kristoffersen, forretningsutvikler og styremedlem i Senter for Eiendomsfag

Dette dynamiske virkefeltet rommer også politikk, teknikk, jus og finans – i sin søken etter gode urbane helhetsløsninger, som kan stå seg i møte med samfunnets krav og brukernes behov. Videre rommer god byutvikling som prosess en eller flere former for aktiv eiendomsutvikling, der offentlig regulering og rammer ofte møter privat kapital, investerings- og risikovilje. Dette intrikate samspillet mellom det overordnede utviklingsperspektiv og de underliggende markedskrefter fordrer et stadig økende kompetansespenn hos aktørene; en motsats til tidligere tiders eiendoms- og byutvikling, som var betydelig mer ingeniør- og arkitektfaglig i sitt fokus. Byplanlegging tegner opp byen, mens eiendomsutvikling realiserer den innenfor en helhetlig byutviklingsplan: Det ene fungerer ikke uten det andre.

I dag kjennetegnes de fremste aktørene innen by- og eiendomsutvikling ved en helhetlig, bred og omfattende kompetansebase, som spenner over en rekke fagdisipliner – som i utgangspunktet ikke snakker samme språk. Disse språkene skal stables sammen til et bærekraftig svar på byutviklingens ambisjoner om å løse reelle samfunnsutfordringer innen bolig, kontor, handel, transport, trivsel og mye annet.

Sentralt i eiendomsutvikling – og dermed også byutvikling – står behovet for eiendomskompetanse. Eiendomskompetanse defineres av Senter for eiendomsfag som den tverrfaglige forståelsen og ekspertisen som knytter seg til å forvandle og realisere arealbrukspotensial og etablerte fysiske løsninger fra en tilstand til en annen. Som sådan spiller både bredde- og spisskompetanse en avgjørende rolle for hvordan byutviklingens målsettinger løses gjennom eiendomsutvikling: Kun gjennom innsikt i den helhetlige verdiskapningen og livsløpet knyttet til det enkelte eiendomsprosjekt vil delene arbeide sammen med helheten i byutvikling – og bli vellykket.

For å løse dette kompetansebehovet har deler av akademia – representert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm – alliert seg med Senter for eiendomsfag om å utvikle spesifikke, kompetansegivende videreutdanningsløp for eiendomsaktørene, i form av spesialiserte bransjenære utdanningsløp innenfor en akademisk ramme. Med dette som utgangspunkt har senteret etablert en tydelig posisjon som nasjonalt, eiendomsfaglig koblingspunkt for eiendomsaktørene i privat, offentlig og ideell sektor.