Av: Kjersti Folvik, daglig Leder, NGBC (Norwegian Green Building Council)

Men framtidens by er ikke bare den pulserende storbyen og Bjørvika skyline. Framtidens by er også Ski, Moss og Lillestrøm.

Vi observerer at det er stort spenn i kunnskapsnivå hva angår bærekraftig byutvikling. Der flere av de store byene i Norge snakker tydelig om bærekraft som en forutsetning for å lykkes med vekst og byutvikling,  ser vi fortsatt at utviklingen på litt mindre steder er mer tilfeldig og mer opp til lokale utviklere og entusiaster.

Hvordan kan vi sørge for at bærekraftig byutvikling ikke kun er realistisk i store kommuner med god kompetanse på integrering av bærekraft i planprosessen? Og hvordan skal vi sørge for at gode intensjoner og høye ambisjoner opprettholdes gjennom hele plan- og byggeprosessen?

Det er flere initiativer på gang for å konkretisere hva vi mener med bærekraftig by- og områdeutvikling. Norwegian Green Building Council er en av deltakerne i et nordisk prosjekt som sammen med Sverige, Finland og Island skal utvikle et felles nordisk rammeverk for hva bærekraftig stedsutvikling i Norden skal være. Som en del av det gjøres nå en jobb med uttesting og tilpasning av BREEAM Communities til norske forhold. BREEAM Communities er et klassifiserings- og sertifiseringsverktøy som konkretiserer hvilke kvaliteter  bærekraftige områder bør inneholde og hvilke prosesser som er nødvendig for å realisere ambisjonene.  

Jeg tror dette kan bli verktøy som blir nyttige for kommuner og private utviklere, både som en kilde til kompetanse og ”knowhow” og ikke minst for å sikre et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Erfaringer vi har fra BREEAM-NOR – miljøsertifisering av bygg - viser for det første at systematikken ”tvinger” prosjektene til å bedre planlegging i tidligfase, og for det andre at krav til dokumentasjon og sertifisering er et sterkt incentiv for å opprettholde fokus, og ikke skjære bort kvaliteter når ferdigstillelsesfristen nærmer seg og pengene er brukt opp. Det har dessuten bidratt sterkt til å øke det generelle kompetansenivået i bransjen.

Jeg har tro på at man vil se samme effekter for prosjekter som benytter seg av verktøy som BREEAM Communities, og det bekreftes også fra flere gjennomførte prosjekter i England og også i Sverige. Prosjektene melder om at BREEAM Communities har sørget for god systematikk og forståelse for hva som må vurderes tidlig mens alle muligheter fortsatt er åpne. Fra England meldes det dessuten om kortere saksbehandlingstid hos kommunene fordi mange av de ønskede kvalitetene er på plass, tydelig dokumentert og tredjepartsverifisert. BREEAM Communities-sertifisering gjør dermed mye av jobben kommunen egentlig ikke har tid til. Dette bør være av interesse også i Norge, både for kommunene og for private utviklere som har tid som en viktig kostnadsdriver.