Av: Annelise Bolland, byplansjef, Byplan Teknisk avdeling

Visjonen for byen er å nå 70 000 innbyggere innen 2030 og bygge en attraktiv by i nord der det er godt å bo og med fokus på mangfold, gode levekår og livskvalitet.

Byen Bodø har hatt stor befolkningsvekst i mange år. Byen trenger å bygge 300 nye boliger hvert år framover. Bodø har i flere planperioder hatt målsetting om å bygge en kompakt by samtidig som en vil verne byens grønne lunge – Bodømarka - mot utbygging.

Kommuneplanen fra 2014 inneholder planlagte boligområder som dekker behovet i ti år framover. Det har vært politisk vilje til å planlegge for fortetting og omforming av sentrumsnære områder for ny boligbygging. Ny kommuneplanen åpnet opp for boligbygging i sentrumskjernen av Bodø. Dette har ført til at mange private grunneiere har startet planlegging av omforming og fortetting av mange kvartaler.

Dette vil om få år omdanne sentrum av Bodø med ny bebyggelse med nye næringsarealer, nye hoteller og mange nye boliger. Bare det siste året er det blitt utviklet reguleringsplaner for omforming av tomter og kvartaler i sentrumskjernen av Bodø med konkret planer for bygging av 600 nye boenheter, flere hoteller og nye kontor/næringsbygg. Nytt Rådhus  skal stå ferdig i 2018 og vil samle kommunens service til borgerne i sentrum.

Utfordringen for kommunen vil være å følge opp med utbygging av skolekapasitet og felles infrastruktur.

Bypakke Bodø er tidenes løft innenfor samferdsel. Vegprosjekter for cirka tre milliarder kroner er under gjennomføring. Det bygges ny innfartsveg til Bodø sentrum, nytt kollektivsystem er satt i drift og det bygges nye gang- og sykkelveger for 20 prosent av bypakkens midler. Bodø satser sterkt på å bli sykkelbyen.

Nytt fjernvarmeanlegg er nettopp satt i drift, og har gitt nye bygg miljøvennlig oppvarming og bidrag til reduksjon av klimagasser i Bodø.Universitet i Nordland – Nord Universitet fra 2016 – planlegger og bygger for framtida. Universitetet utvider  etter en plan med mål om en fordobling av arealene på Campus og det bygges 650 nye studentboliger.

Kulturkvartalet Stormen- Stormen bibliotek og Stormen konserthus - ble åpnet i november 2014. Stormen er bygd på de to siste ubebygde tomtene i Bodø sentrum etter bombingen i 1940. Det er bygd to flotte kulturbygg sentralt i Bodø sentrum, ny gågate og kaiområder er blitt nye byrom sammen med ny kaipromenade.

Bodø by fyller 200 år i 2016. Byen er en ung by, men har de siste årene hatt en formidabel vekst. Byen skal i jubileumsåret bli en «stillere» by da 60 år som militær flybase blir avsluttet. Bodø flystasjon blir en sivil lufthavn.

Prosjektet Ny by Ny flyplass er et det viktigste byutviklingsprosjekt i Bodø som også har skapt stor nasjonal og internasjonal entusiasme og interesse. Det må bygges ny rullebane på flyplassen i Bodø innen en 10-årsperiode. I dette ligger mulighetsrommet for å byggeny flyplass, men også en hel ny og smart by.  Flytting av flyplassen til sørvest på Bodøhalvøya vil frigjøre tidligere forsvarsarealer på 3400 dekar til Ny by. Her planlegges det for en Smart city som kan ta byens vekst innen bolig, næring og offentlige tjenester helt fram til 2065. Forventningen er at prosjektet tas inn i ny nasjonal transportplan som vedtas i 2017.

Bodø by har vært preget av høy byggeaktivitet de siste årene. Optimismen og viljen til videre satsing på byutviklingen er stor både i næringslivet og i offentlig sektor.