Bergen kommune og bergensregionen venter stor befolkningsvekst frem mot 2030. Veksten, sammen med økende klima- og miljøutfordringer, krever handling innen alle de kommunale sektorene. Siden det forventes en befolkningsvekst, må bysentrum utvides betraktelig, og kan i fremtiden strekke seg fra Kristianborg til Sandviken.

En attraktiv by har en klar identitet og en rik bykultur med gode fellesarealer for hverdagsliv og gode vilkår for næringsliv og kultur.  

I den aktive byen er det å gå den vanligste transportformen. Dette gir en miljøvennlig byutvikling, og bidrar til bedre folkehelse. Når byen vokser må oppgavene løses på en funksjonell og fremtidsrettet og mer miljøvennlig måte. Innbyggernes ønsker og behov må utgjøre grunnlaget for en utvikling som bygger opp om et godt og aktivt liv for å tilfredsstille befolkningens behov for tjenester. Dette krever engasjement og deltakelse fra alle grupper i samfunnet, og samarbeid med de øvrige kommunene i regionen.

Gode byrom skal øke den sosiale kontakten

Mange opplever isolasjon og ensomhet. Gode byrom som fungerer som møteplasser og oppholdssteder gir muligheter for sosial kontakt, også for uformelle møter.

Å ta en avstikker – innom en butikk eller å sette seg ned på en benk – er enkelt. Det gir mer aktivitet og et sterkere byliv, og kan bidra til at flere føler seg inkludert i samfunnet.

– Ved å bygge en tettere by vil det være enklere å nå ting til fots. Det å gå er miljøvennlig og ikke minst sunt for den enkelte,

Gåbyen er et virkemiddel for å skape en mer menneskelig by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig bidrar gåbyen til en mer klimavennlig by. For å styrke gåbyen, vil de legge til rette for overkommelige gangavstander og attraktive gangtraseer.

I gåbyen Bergen legger kommunen til rette for at innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen, og ha et aktivt og nært forhold til byen og nærområdene sine. Gater, byrom og snarveier, som gir gåturen gode opplevelser og mulige møtesteder, er viktig for at det skal være attraktivt å gå mer.

– Ved å bygge en tettere by vil det være enklere å nå ting til fots. Det å gå er miljøvennlig og ikke minst sunt for den enkelte, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Skal ta ansvar og ta vare på klimaet


Bergen skal ta sin del av ansvaret for å unngå global oppvarming ved å legge til rette for et klimasmart samfunn frem mot 2030. Tidligere tiders feltutbygging og byspredning er avløst av en fortettingsstrategi i de bebygde områdene. Dette gir komplekse prosesser som krever samhandling mellom kommunale organer, befolkning, grunneiere og andre offentlige myndigheter. Kommunens potensial for å løse de arealmessige utfordringene må utnyttes. De strategiske byutviklingsgrepene er en av kommunens viktigste oppgaver. Det skal spesielt vurderes å fortette innen et utvidet sentrumsområde.

Hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller sykkelbruk, og kommuneplanen må derfor legge premissene for at en slik utvikling kan realiseres. Dette skal gi et miljøvennlig transportmønster og minske arealbruken.

Byrådets visjon for fremtiden er en aktiv og attraktiv by.

- Med kommuneplanens samfunnsdel legger vi grunnlaget for å gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og mer attraktiv by, sier byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe.