Av Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Oslo kommune

Hovinbyen skal være et foregangsprosjekt for miljøvennlig byutvikling som vil ta en stor del av boligveksten i årene fremover. Området skal sikre god tilgang til grøntområder, i tillegg til at det skal etableres nye grønne forbindelser.

Hovinbyen strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke. I dag er området preget av industri og lager, og de store transportårene skiller delområdene fra hverandre. For å skape et nytt, grønt, urbant og tett byområde, har Plan- og bygningsetaten laget forslag til en strategisk plan for Hovinbyen. Strategisk plan skal legge til rette for at befolkningen i Hovinbyen kan leve et grønt og aktivt liv, hvor grøntarealer, idrettsanlegg og andre aktivitetstilbud etableres i takt med befolkningsveksten.

Oslo kommune har som mål at:

  • Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse.
  • Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen.
  • gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen.

Ett viktig hovedgrep er å skape ny forbindelser mellom områdene slik at det blir mulig å bevege seg på kryss og tvers uten å kjøre bil. Derfor har vi lansert den nye parkforbindelsen «Den grønne ringen» som knytter Hovinbyen sammen internt og mot resten av byen. Totalt vil Hovinbyen få elleve større parker, med et utvidet Valle Hovin som det grønne «hjertet». Økern, Helsfyr/ Bryn og Breivoll skal videreutvikles og forsterkes som tyngdepunkt i området og som viktige regionale kollektivknutepunkt. Den strategiske planen er nå til politisk behandling i kommunen.