Av Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse

Bygging og drift av bygg står for 40 prosent av energibruken og materialbruken. Det har vi visst lenge. Hva vi ikke har viet like stor oppmerksomhet er at plassering av bygg er avgjørende for transportavstander og –metoder. Konsentrering rundt kollektivknutepunktene blir følgelig et opplagt virkemiddel for å redusere utslipp. Myndighetene har signert Parisavtalen og Klimaforliket, og lovet store utslippskutt. Vi håper de snart ser potensialet som ligger hos de profesjonelle byggeierne.

Forslag til TEK-17, som nylig har vært på høring, har ingen nye krav til byggeier for å redusere utslipp. Myndighetene kunne akselerert utviklingen gjennom reguleringer, men også med grønne incentiver for bygg på samme måte som for elbiler. Fritak for eiendomsskatt for grønne bygg og snarveier for grønne bygg i byggesaksbehandlingen er eksempler på incentiver som ville gitt stor effekt.

Strategiske byggeiere tar ansvar

Heldigvis er det en rekke eiendomsaktører som uansett tar grep, motivert av samfunnsansvar og antagelser om hva som gir langsiktig lønnsomhet.

«Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg som vi og våre etterkommere kan leve godt med. Vi ønsker å ta vår del av dette ansvaret», sier administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

«Vi må slå hull på myten om at det det er så dyrt å velge klimavennlige løsninger når vi pusser opp eller bygger nytt. Det kan tvert imot bli dyrt å fortsette på gamlemåten», skrev administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nicolaisen, nylig i en artikkel på bygg.no.

Den viktigste barrieren er vanetenkning

«Eiendomssektorens veikart mot 2050» utviklet av byggeierorganisasjonene Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, inneholder konkrete forslag til tiltak for å nå nasjonale og internasjonale miljømål. Mange av medlemmene våre har allerede signert på at de tilslutter seg anbefalte ti strakstiltak for eiendomsaktører. Vi erfarer at de største barrierene for enda større innsats ikke er pengemangel, men kunnskapsmangel og vanetenkning. Disse barrierene jobber Grønn Byggallianse aktivt for å fjerne gjennom seminarer, foredrag, veiledere og fora for erfaringsutveksling. Vi følger også opp byggeierne med praktisk hjelp til handling.

En del utbyggere tenker nok fortsatt kortsiktig profitt og bygger lite miljøvennlige bygg med for dårlig kvalitet. Veikartet viser tydelig at mange av nye eller eksisterende bygg med dårlige miljøprestasjoner vil bli utdatert over tid. Ved å heie fram og premiere de byggeierne som vil og kan, vil vi få stadig flere eksempler på hvordan vi bør bygge, vedlikeholde og forvalte byggene våre framover.