Av Linda Byström, seksjonsleder fag og prosjekt, NMBU og Hans Kristian Grani, Daglig leder, Areo

Vi ser at det finnes og utvikles mange spennende løsninger og teknologier for god og effektiv drift. Men brukerfokuset er ofte dårlig til tross for at vi er helt avhengige av å få brukerne med på laget, forteller Linda Byström, seksjonsleder fag og prosjekt, NMBU

Workshops med brukere, driftere og forvaltere

Prosjektet har med tjenestedesignere fra Idean kartlagt brukerreisen for NMBUs ansatte og studenter. En har sett på hvilke digitale tjenester de ønsker, hvilke behov for dialog og involvering som finnes og hvilke muligheter ny teknologi gir.

 

NMBUs studenter og ansatte representerer en spennende brukergruppe. De har en helt spesiell kunnskap og engasjement rundt temaene bærekraft, digitalisering og analyse av stordata, sier Hans Kristian Grani, daglig leder i Areo

NMBU har satt seg høye miljømål, og for Eiendomsavdelingen er det viktig å vise brukerne at måten vi planlegger, bygger og ikke minst bruker byggene våre på, er avgjørende for å nå disse målene. Som universitet vet vi at kunnskap er viktig for å få til forbedring og endring, legger Byström til

Som prosjektert, som bygget, som målt, som opplevd

Muligheten til å sammenstille data fra BIM modellene, SD-anlegget, øvrige sensorer og løpende tilbakemeldinger fra brukerne gir en helt ny måte å optimalisere driften. En kan ta hensyn til både brukernes arbeidsmiljø, det eksterne miljøavtrykket og driftskostnadene når en gjør justeringer, forklarer Grani

Innebygget bærekraft

For deltagerne ble det tidlig klart at løsningen ikke kun er en “bærekrafts-app” men heller et samlet tjenestetorg der bevisstgjøring er innebygget. Både sanntids og historiske ytelsesdata er integrert i brukeropplevelsen og brukerne inviteres til å utforske og forstå hvordan systemene spiller sammen.

Vi tror det er viktig at løsningen oppleves som positiv både for brukeren, vår driftsorganisasjon og for miljøet. Da er det mange hensyn og avveininger som skal gjøres og vi må finne flest mulig win-win-løsninger, sier Bystrøm

Integrasjon med eksisterende systemer og datakilder

Moderne bygg kommer i dag allerede med mange målepunkter. Prosjektet ser på hvordan data fra disse kan gjøres lettere tilgjengelig, i tillegg til behov for komplettering av sensorer.

Ofte er enkle hverdagslige ting som å finne ledig møterom eller studieplass tett knyttet til bærekraftig drift.

Universitetet skal være åpent og tilgjengelig for alle, og vi ønsker å utnytte arealene best mulig. Samtidig er det ingen bærekraft i å holde alle rom og arealer varme og godt ventilerte til enhver tid. God flyt av informasjon om tilbud, etterspørsel og faktisk bruk av areal er en av de mest sentrale delene for god drift - både for oss og brukerne, fortsetter Byström

Pilot- og demonstrasjonsanlegg

NMBU og Areo ønsker nå å videreføre prosjektet med pilotering på to rehabiliteringsprosjekter. Urbygningen er et BIM pilotprosjekt som allerede er overlevert fra Statsbygg. TF-kvartalet et et prosjekt der NMBU har fått ekstra tildeling for å oppgradere bygningsmassen. På sistnevnte er det valgt miljøvennlige løsninger som blant annet tilbygg i massivtre og solcellevegger. Her er det viktig å kunne dokumentere at en miljøfokusert rehabilitering skaper redusert miljøavtrykk og fornøyde brukere.

Målet er å redde verden

Bransjen har vist at den kan prosjektere og bygge miljøbygg. Markedet har vist at grønne kontor etterspørres. Sertifisering baserer seg i dag stor grad på teoretiske modeller. Med prosjektet ønsker NMBU og Areo å bevise at miljøbyggene leverer i praktisk bruk og at bærekraftsvurderinger i større grad kan baseres på målt ytelse. Målet er at “grønne bygg” bølgen sprer seg til eksisterende bygg og til flere segmenter.

Vi tror NMBU med miljøbevisste og kompetente brukere er optimale piloter for å starte en slik bevegelse og håper dette kan skape ringvirkninger langt utover landets grenser. Det trengs dersom de internasjonale klimamålene skal nås, avslutter Grani