Vi ser en spennende utvikling der ikke minst profesjonelle utbyggere legger til rette for at vi skal lykkes. Mange byggeiere ønsker å gi noe tilbake til byen. Avantors utvikling av Nydalen og Aspelin Ramms utvikling av Vulkan i Oslo er gode eksempler på hvordan private utbyggere omdanner gamle industriområder til levende, urbane, attraktive byområder med kombinasjon av bevaring og nybygg, kombinasjon av bolig, kontor og handel, lokale utslippsfrie energiløsninger og bygg med høye miljøambisjoner. Høegh Eiendom er også godt i gang med høye miljøambisjoner for utvikling av Hasle Linje.

Det grønne skiftet

Byggherreorganisasjonene Grønn Byggallianse  og Norsk Eiendom legger 23. juni fram sitt Veikart for eiendomssektoren mot 2050. Her har vi prøvd å tenke oss hvordan et nullutslippssamfunn med livskvalitet kan se ut i 2050. Vi gir en rekke anbefalinger til så vel egne medlemmer som myndigheter for hvordan vi kan få det til. Mange av våre medlemmer har spilt inn at de ønsker at anbefalingene er ambisiøse og framoverlente. De ønsker å være en del av det grønne skiftet.

Næringslivet leder an

Ingen virkelig store samfunnsendringer har kommet som følge av lovendringer alene. Det har alltid vært et samvirke mellom næringsliv, myndigheter og samfunn, men som regel er det næringslivet som har ledet an. Kreativitet har alltid vært en drivkraft for utvikling. De næringslivsaktørene som har hatt suksess, har vært de som har vært åpen for nye ideer og trender, kombinert med en evne til å tenke langsiktig og visjonært. Myndighetene kan akselerere en ønsket utvikling ved å gi incentiver til de utbyggerne som går foran, for eksempel ved å tilby raskere byggesaksbehandling, økt utnyttelsesgrad eller lavere eiendomsskatt. Erfaring fra elbilincentivene viser at gulrøtter er effektfulle.

Legg til rette for en grønn by

Noen utbyggere blir mistenkeliggjort når de løfter miljøfanen høyt. Dette gjør de bare for å få lov til å tøye grenser og tjene mer penger, mumler noen.  Men er det en motsetning mellom å tjene penger og handle bærekraftig? En sterk økonomi er en forutsetning for å ta de investeringene som må til for å ligge i utviklingsfront. Ved å heie på dem, legger vi til rette for at alle utbyggere etter hvert kan bidra til å utvikle framtidens byer slik vi både trenger og ønsker dem.