Circular Norway, Æra, Statsbygg og buildingSMART samlet på vårparten 22 oppegående aktører fra byggenæringens lange og kronglete verdikjede. Formålet var å sammen se nærmere på hvordan man kunne gjøre næringen kretsløpsorientert. Tidligere i høst ble resultatet av arbeidet presentert i form av nitten gjennomtenkte, realiserbare forretningskonsepter for en sirkulær økonomi i den norske byggenæringen.

– Skal vi kunne gi fremtidige generasjoner muligheten til et godt liv må vi ta vare på vårt felles livsgrunnlag. For å utnytte ressursene bedre er det derfor tvingende nødvendig å gå fra dagens bygg-, riv- og kastmentalitet, til å skape etterspørsel og ta vare på den vanvittige mengden resirkulerbare materialer som forsvinner. En sirkulærøkonomisk tankegang kan i denne sammenhengen bli en grønn omstillingsmotor som skaper arbeidsplasser, sikrer konkurransekraft og bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål, sier Cathrine Barth co-founder og strategisk leder i Circular Norway.

Utdaterte, glupske og naive forretningsmodeller

Ifølge EUs rammedirektiv for avfall skal materialgjenvinning av bygg og anleggsavfall økes fra 61 prosent i 2014 til 70 prosent i 2020. Dette gjelder også for Norge. Flere europeiske land fører av den grunn en stadig mer aktiv politikk for å realisere en sirkulær økonomi med mål om å bruke eksisterende ressurser langt mer effektivt. Danmark har for eksempel lansert en strategi for et land uten avfall. I denne strategien er sirkulære offentlige anskaffelser et viktig virkemiddel. Nederland har på sin side et uttalt mål om å redusere bruken av råvarer med 50 prosent innen 2030.

–  Bruk-og-kast økonomien preger den norske byggenæringen. Dette er en forretningsmodell som innbyr til forbruk av store ressurser og generering av enorme mengder avfall. Den er alt annet enn bærekraftig. I fremtiden må vi på en helt annen måte ta vare på de materialene som allerede er produsert. Vi i Statsbygg forvalter snaut tre millioner kvadratmeter bygningsmasse. Med en slik posisjon følger et dypt ansvar. Vår markedsmakt kan tvinge frem en omlegging til en sirkulær økonomi gjennom bestillinger og krav. For å lykkes er det imidlertid helt avgjørende at vi vet hva vi holder på med. Gjennom deltakelse i Byggfloken har vi fått en raskere forståelse av hva en sirkulær økonomi kan bety for oss i praksis, og hvordan vi kan gjøre god forretning ut av gjenbruk, sier Fylling.

Nøste opp sammen

Navnet «Byggfloken» spiller på konsulentselskapet Æras floke-metodikk. Tankegangen er i korte trekk at de fleste samfunnsutfordringer kan ses på som floker. Floker som ikke kan løses ved at enkeltaktører drar hardt fra én ende alene. Byggfloken kan kun løses ved at flere aktører nøster fra flere kanter samtidig.

– Et flokeprogram er ment å løse utfordringer som verken næringen eller samfunnet kan fikse alene. Internasjonalt i innovasjonsfaget kalles dette «wicked problems.» I Norge er dette oversatt til «floker,» sier forretningsarkitekt Mads Bruun Høy i Æra. Et konsulentselskap som tidligere blant annet har kjørt egne flokeprogrammer for å redusere bruken av plast, skape et aldersvennlig samfunn og minske matsvinnet i samfunnet.

Varig endring på næringens premisser

Ifølge Barth handler det både om å en skape en dyptgripende holdningsendring og ny praksis i dag. Venter vi til i morgen kan det være for sent, og andre behov enn byggenæringens vil bli lagt til grunn for de endringene vi vet må komme. Ifølge Barth har snøballen allerede begynt å rulle. At NITO for eksempel allerede er ute og krever tretti prosent gjenvunnede materialer i alle nybygg, er neppe tilfeldig.

– Vi må lage kretsløp som ivaretar miljøet og sikrer tilgang på materialer også i en knappere fremtid. Om vi selv ikke lager bærekraftige løsninger, så vil reguleringene garantert komme. Og da gjerne raskt og hardt. For oss i Circular Norway er det derfor viktig å bygge selvtillit i byggenæringen og på den måten vise at branjsen er i stand til å drive innovasjon og skape bærekraftige løsninger på problemene selv, sier Barth.

Vanskelig uten konsistent digitalisering

Daglig leder i buildingSMART Norge Anstein Skinnarland var tilfeldigvis tilhører på et seminar avholdt av Circular Norway og Elektroforeningen om sirkulærøkonomi under Arendalsuka sommeren 2017. På dette seminaret presenterte administrerende direktør i Elektroforeningen hvordan de etablerte produktdatabasene var sentrale og ville bli klargjort for sirkulærøkonomien. Uten konsistent digitalisert informasjon om materialer og produkter i et bygg blir sirkulærøkonomien bortimot umulig. Det skulle vise seg å bli starten på et fruktbart samarbeid.

– Jeg så umiddelbart at et åpenbart behov for å inkludere buildingSMART og det arbeidet vi gjør for smartere deling av informasjon på åpne formater. Jeg tok derfor kontakt med Cathrine Barth etter møtet og det ble det raskt tydelig for oss at vi måtte samarbeide. Jeg er derfor glad for at Statsbygg inviterte oss med til å være medarrangører av Byggfloken, sier Skinnarland.

Lærende bygg

I konseptene «La bygga leve» og «Bygg som lærer av bygg» har buildingSMART, Statsbygg og Direktoratet for Byggkvalitet forsøkt å videreutvikle teknologier som allerede er i bruk. Gjennom digital skanning under overflaten kan materialer - og kunnskap om de enkelte komponentenes verdi - føre til at man i fremtiden jobber mer effektivt med planlegging og vedlikehold av eksisterende bygg, og samtidig gi mer forutsigbare transformasjonsprosesser.

I konseptet «Bygg som lærer av bygg» har man skissert en tjeneste som gjennom bruk av maskinlæring skal gi smartere utnyttelse av data i drift- og utviklingsfasen.

– Det finnes i dag ekstremt mye data om det enkelte bygg. Mange leverandører av tekniske installasjoner og styringssystemer leker seg med tanken på å gjøre byggene intelligente gjennom maskinlæring. I dag er læringen typisk fundert på byggets egne data, og da gjerne i en vaktmesters hode. Om man hadde automatisert læringen - og bygget også kunne tatt lærdom av hendelser som oppstår i andre bygg - vil man åpne for kunnskap på et helt annet nivå, avslutter Sigve Pettersen, leder for innovasjon og utvikling i buildingSMART.