På fagspråket kalles miljødeklarasjonene som benyttes i byggenæringen for EPD'er og er en forkortelse for Environmental Product Declaration. Enkelt forklart er EPD et dokument som viser et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Informasjonen er basert på internasjonale standarder og skal være verifisert av en nøytral tredjepart.

- EPD'ene gir en helt objektiv vurdering av hvilke miljøegenskaper som ulike produkter har. De tar hensyn til hele produktets levetid fra råvarene tas ut, energien som går med til dette, transport til fabrikk, selve produksjonen, transport til byggeplass, montering, bruks- og vedlikeholdsfasen og helt til produktet demonteres og resirkuleres eller deponeres, forklarer Håkon Hauan som er administrerende direktør i Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner - EPD Norge.

- Siden metodene vi benytter er internasjonale ISO-sertifiserte standarder blir resultatene sammenlignbare. Det betyr at man kan sammenligne ulike produkter og finne hvilket av dem som gir minst miljøbelastning.

Støtter opp under miljømålsetningene

Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I 2050 skal landet være klimanøytralt. 

- De ambisiøse målsetningene underbygges blant annet av en rapport om grønn konkurransekraft som regjeringen la frem rett før jul. Blant de ti prinsippene som fremmes i rapporten sies det blant annet at offentlige anskaffelser skal være grønne og at livssyklusperspektiver skal legges til grunn i forbindelse med offentlige investeringer og anskaffelser. Siden EPD'ene gir nyttig kunnskap om de ulike produktenes miljøegenskaper, vil de være helt sentrale for å sikre at innkjøpene blir mest mulig grønne og har med seg livssyklusperspektivet, fortsetter han.

Stimulerer til bedre interne prosesser

Det er avansert å lage livssyklusanalyser, men de virksomhetene som gjør dette skaffer seg verdifull kompetanse om hele verdikjeden i sin egen virksomhet:

- Arbeidet med livssyklusanalyser gjør virksomhetene i stand til å forbedre sine egne interne prosesser i alt fra innkjøp, produksjon og logistikk. Da kan de også forbedre kvaliteten på produktene sine, gjøre færre feilproduksjoner og få mindre svinn, derfor er det store gevinster å hente for virksomheter som gjør dette arbeidet, sier Hauan.

EPD ikke bare for byggenæringen

- Miljødeklarasjonene som vår næring bruker i form av EPD'er er viktige for å utvikle byggenæringen videre. Vår næring står for en veldig stor del av verdens Co2-utslipp, men vi ønsker å forbedre oss og å bygge enda mer miljøvennlig for å støtte opp under de nasjonale og internasjonale klimamålene. For å oppnå dette er EPD et viktig  verktøy vi trenger for gå i riktig retning, sier Øyvind Skarholt som er administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening. Norge og norsk byggevareindustri er et foregangsland innenfor det å utvikle EPD'er. Ved at vi er langt fremme på dette området vil det gi oss styrket konkurransekraft i en stadig mer internasjonal byggenæring og industri.

Eiendomsbransjen har et stadig sterkere fokus på sertifiseringsordninger. I Norge følger vi standarden BREEAM som er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

- De produktene som har EPD'er får automatisk poeng i BREEAM-NOR, og i enkelte anbudsrunder er det slik at det bare er leverandører som har EPD'er som er kvalifisert til å delta, sier Hauan.

- Avslutningsvis kan jeg også nevne at selv om EPD er best kjent i byggebransjen, så er EPD'er i ferd med å bli adoptert til andre bransjer også. Møbelindustrien er i gang, det samme gjelder for enkelte kjemikalieprodusenter. Metodikken vi bruker er universell og kan brukes på alle produkter. Derfor ser jeg for eksempel ikke bort fra at vi også kan ha EPD på norske matvarer om noen år, avslutter Hauan.