Av Siri Stang, kommunikasjonssjef BNL

Norske myndigheter har ambisjoner om at Norge skal være en pådriver for det grønne skiftet.

– Det er en global utfordring som forplikter oss alle til å gi vårt bidrag. Det kreves en enorm innsats for å få til nødvendige samfunnsendringer, sier Jon Sandnes som leder Byggenæringens Landsforening (BNL).

Grønne arbeidsplasser

I og med at 40 prosent av alle ressurser på verdensbasis brukes i byggsektoren, må byggenæringen jobbe med å redusere ressursbruken. Omstillingen betyr mange grønne arbeidsplasser i byggenæringen.

– BNLs ambisjon på vegne av norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring er å føre en politikk som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft. Målene må være ambisiøse, men også realistiske, sier Sandnes videre, og vi skal tenke helhetlige løsninger.

Sandnes peker på at folk skal fortsatt bo og leve godt -  og byggenæringen skal bygge, vedlikeholde og drifte gode og robuste bygg og anlegg i et evighetsperspektiv.

– Det grønne skiftet innebærer økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning, sier Sandnes.

Utslippsfrie byggeplasser

Sandnes mener at mange bedrifter i bygg- og anleggsnæringen er fremoverlente og har kommet langt når det gjelder å tenke bærekraft og miljø. Krevende byggherrer som etterspør miljøvennlige løsninger og lavere utslipp, bidrar til å fremme utviklingen. Aktuelle eksempler på dette er krav til utslippsfrie byggeplasser hvor man stadig finner nye løsninger.

– Endringene som det grønne skiftet krever, gir store markedsmuligheter for byggenæringen og for samfunnet, som nyter godt av næringens leveranser og tjenester, men byggherrene må være i dialog med næringen om kravene til det som skal leveres, og gi næringen forutsigbarhet.

– Gi gjerne signaler for prosjekter som ligger litt fram i tid. Det gir næringen tid til å omstille seg. Skiftet medfører store investeringer i maskiner og utstyr, sier Sandnes. Mye er også avhengig av teknologiutvikling - som for eksempel elektrifiseringen av maskinparken.

Tre områder

I BNLs arbeid med å stake kurset mot et grønt skifte har vi vektlagt tre områder:

– For det første må vi jobbe for å begrense global oppvarming i tråd med FNs og Norges målsetninger for klimagassreduksjoner, sier Sandnes.

Mer konkret innebærer dette å jobbe for at bygg og anlegg skal bli uavhengig av fossile energikilder og også generere mindre transport.

– Utbygginger må ses i sammenheng med infrastruktur og kollektivtrafikk, for å minimere miljøproblemene, sier Sandnes.

Dette vil blant annet kreve en konvertering til fornybar energiforsyning, energieffektivisering og fossilfri drift av bygge- og anleggsplasser.

– Samtidig så utgjør transport og materialproduksjon store deler av utslippene. Utslipp og miljøkonsekvenser fra hele livsløpet til bygg og anlegg må regnes med, sier han, og man må bruke faktabaserte og omforente beregningsmetoder.

Sirkulær økonomi

Sandnes forteller videre at det er det behov for å se på hvordan vi kan både begrense og effektivisere ressursbruken. Dette gjelder ulike ressurser som materialer og kjemikalier, energi, arealer og vann.

– Det er et stort potensiale å se på hvordan samfunnet kan gå fra et “bruk og kast”-samfunn til gjenbruks og gjenvinningssamfunnet; også kalt sirkulær økonomi, sier Sandnes videre.

Byggenæringen har gjennom mange år jobbet målrettet med gjenvinning og forsvarlig håndtering av byggavfallet.

– Her er de profesjonelle aktørene blitt svært dyktige. Alle har ansvar for å minimere avfallsmengdene, håndtere farlig avfall forsvarlig og gjenvinne mest mulig materialressurser.

Sandnes mener at fokus på avfall har blitt ytterligere aktualisert i forbindelse med funn av plast i fisker.

– Dette har bidratt til å øke bevisstheten om hva naturforurensning kan føre til blant folk flest, og vi håper dette også kan bidra til at flere resirkulerer avfall i forbindelse med oppussing.

Et endret klima

Klimaendringene er allerede i gang, og konsekvensene av dem er blant annet mer flom, fukt, råte, havnivåstigning, ras, tørke, branner og migrasjon.

– Bare her i Norge har det vært flere store flommer de siste årene. Byggenæringen vil være sentral i å forebygge og begrense skader for bygg, infrastruktur, mennesker, natur og kultur. Det er helt vesentlig hvordan vi bygger, sier Sandnes, og legger til at det derfor ikke er tilfeldig hvorfor byggenæringen er opptatt av at det er folk med fagkompetanse som skal bygge, for å sikre at det som bygges, bygges med kvalitet.

– Vår næring sitter med løsningene, avslutter Sandnes.