Eili Vigestad Berge, Prosjektleder for BREEAM Communities i Norwegian Green Building Council og ansatt i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

Bærekraft er et ord som har vært med oss en stund. Det er såpass mye brukt at det muligens har mistet noe av sin substans og kraft. Det betyr tilsynelatende alt og ingenting.


Likevel fortsetter vi å bruke begrepet, og vi finner det i stadig nye sammenhenger. Den siste tiden har det i stigende grad vært brukt i sammenheng med byutvikling. Vi finner begrepet i plan- og bygningslovens første paragraf: «Loven skal fremme bærekraftig byutvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner».


Jeg vil hevde at det gir god mening å koble bærekraft og byutvikling.  Bærekraftige byer handler om byer som er gode å leve, arbeide og bevege seg i, der det samtidig skjer en positiv økonomisk verdiskaping og klimagassutslipp reduseres. Byer står ansvarlig for 75 % av energiforbruk og 80 % av klimagassutslipp i verden. Gjennom bevisste grep i byplanlegging er det ingen tvil om at det kan gjøres vesentlige kutt i klimagassutslipp og bidra til faktisk bærekraftig utvikling.

BREEAM-NOR for bygg er et verktøy byggenæringen kan støtte seg til for å kunne dokumentere nettopp bærekraften i konkrete bygg.

Byggenæringen har skjønt det

Det offentlige Norge har skjønt dette og nedfelt mål om klimagassreduksjon og bærekraft i sine visjoner og målsettinger.  Oslo kommune går foran, og formålet for Oslos nye kommuneplan er å «sikre en bærekraftig og klimanøytral byutvikling». Det store spørsmålet er bare: Hva er disse bevisste grepene som sørger for at vi går fra flotte ambisjoner til konkret handling?


På «den andre siden» har byggenæringen også skjønt det. Nærmere 250 bedrifter er medlemmer i Norwegian Green Building Council (NGBC), som arbeider for å øke bærekraft i norske bygg og byer gjennom sertifiseringsverktøyet BREEAM i Norge.


BREEAM-NOR for bygg er et verktøy byggenæringen kan støtte seg til for å kunne dokumentere nettopp bærekraften i konkrete bygg. Verktøyet har vært med på å heve ambisjonsnivået og kompetansen i næringen, fra å strekke seg etter å oppnå passivhusnivå til å renovere eksisterende bygg til å bli energiproduserende. BREEAM sørger for at bransjen setter klare bærekraftmål, dokumenterer disse og premierer innsatsen.


Byggenæringen har grepet verktøyet BREEAM-NOR for bygg. Nå etterspørres et verktøy som kan gi bærekraftig byutvikling et innhold som kan måles, dokumenteres og etterprøves. Nå er tiden kommet for å utvide fokuset fra enkeltbygg til byområder.  Hvor mye mer kan vi ikke få til når vi ser på bærekraft for hele områder,  ser bygninger i sammenheng og tenker bærekraft helt fra starten av planprosesser?


NGBC har derfor nylig satt i gang arbeidet med å tilpasse verktøyet BREEAM Communities til norske forhold. Målet er å skape en norsk versjon av BREEAM Communities som fremhever og støtter ambisjonene i plan- og bygningsloven og som tydeliggjør hvilke tiltak i byplanlegging som gir effektive resultater på alle bærekraftdimensjoner, både sosiale, økonomiske og miljømessige.

Konkretiser ambisjonene

Dette arbeidet, som drives på dugnad av NGBCs både offentlige og private medlemmer, er viktig for å klare å løfte bærekraftbegrepet ut av det ulne visjonære og inn i det handlekraftige og konkrete – og gi bærekraftig byutvikling et innhold som kan måles,  dokumenteres og etterprøves. Alle NGBCs medlemmer er invitert til å delta i dette arbeidet, som pågår det kommende året.


I Norge har vi de beste forutsetninger for å konkretisere ambisjonene og målsettingene som allerede er nedfelt i vår lovgivning, i våre byers visjoner og i byggenæringens ambisjoner.