Med 80 prosent av Norges befolkning i tettsteder og byer er det behov for gode offentlige rom. Verdien av grønne uterom og møteplasser er vanskelig å måle i kroner og øre, men vi vet at de fremmer bedre fysisk og psykisk helse. Grønne ferdselsårer motiverer til å sykle og gå.

Men grøntanlegg kan være krevende å holde ved like, og den store positive verdien av dem blir tilsvarende negativ dersom de blir liggende ubrukt. Det må investeres i gode systemer som forenkler drift av grøntområdene, som vanningssystemer som støtter beplantingen i etablering og videre vekst, belysning som skaper trygghet, og øker brukstiden på uterommene. Ved bruk av solcelledrevne armaturer kan uterom lyssettes uten for store inngrep og investeringer.

Nyttig for folkehelsen

Når et nytt uterom skal planlegges, står store pengebeløp - og politisk suksess - på spill. Tenk om vi kan løfte diskusjonen til et helt nytt nivå, og se at vår folkehelse står på spill. Jo mer et uterom brukes av folk, jo mer vellykket er investeringen. Dette kan sikres gjennom god planlegging gjort av fagfolk, som får lov å følge prosjektet hele veien til mål. Det er uheldig å spare seg til fant ved å ekskludere landskapsarkitekten i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Teknologien vi har tilgang på, er fantastisk, men sosiale medier gjør ikke nødvendigvis livet mer sosialt. Bærekraft har vi når stadig nye generasjoner settes i stand til å bygge opp og opprettholde sin egen mentale og fysiske helse. I det multikulturelle Norge kommer også integreringsaspektet inn. Isen blir raskt brutt når man spiller bordtennis med nye venner i parken. Folk som kaster frisbee til hverandre, har mindre tid til å bygge mentale gjerder seg imellom, enn om de blir sittende på et diskusjonsforum på nettet.


Berit Moen er avdelingsleder i LOG Utemiljø.


Stor forandring

Festplassen i Namsos ble oppgradert i 2018. Målet var å skape mer aktivitet i sentrum. 20 prosent av arealet er nå disponert til ny lekeplass, det er lagt inn rennende vann, økt og endret beplantning, og belysning. Plassen er nå ofte i bruk av flere aldersgrupper, noe som betyr at investeringen gir avkastning. Noen vil kanskje spørre hvordan midlene alternativt kunne blitt brukt og med mer målbare effekter. Men økt livskvalitet er vanskelig å tallfeste. Hvordan måler vi økt livsglede i penger? Gjennom lavere helserelaterte utgifter, mindre kriminalitet, bedre integrering? Investeringer i gode offentlige uterom er bærekraft i praksis.